หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความร่วมมือด้านการเงินอาเซียน+3

29 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3469)
 
โดย  เติมธรรม  สิทธิเลิศ
 
                       
 
 
สืบเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (AFMM) มีการดำเนินงานสำคัญ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ กระบวนการเฝ้าระวังอาเซียน (ASP) และแผนสำหรับการบูรณาการด้านนโยบายและระบบการเงินของอาเซียน (RIA-Fin) โดยในส่วนแผนฯ นั้น มีกิจกรรมสำคัญอยู่ 4 ด้าน คือ
(1) การพัฒนาตลาดทุน
(2) การเปิดเสรีบริการทางการเงิน
(3) การเปิดเสรีบัญชีทุน และ
(4) ความร่วมมือด้านสกุลเงินอาเซียน
 
โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่เข้มแข็ง ความร่วมมือด้านสกุลเงินอาเซียน มีการดำเนินงานสำคัญ ได้แก่ ความริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralization : CMIM) โดยเริ่มต้นมาจากความริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative : CMI) ของการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 (AFMM+3) ในปี 2000 ซึ่งถือเป็นเครือข่ายการเตรียมการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบทวิภาคี เพื่อลดข้อจำกัดในด้านสภาพคล่องระยะสั้นของภูมิภาค และเสริมการเตรียมความพร้อมทางการเงินของภูมิภาค ปี 2004
 
ที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอาเซียน+3 เห็นด้วยที่จะสนับสนุนความริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (CMIM) ต่อมาในเดือนมีนาคม 2010 มีการขยายข้อตกลง swap ในมูลค่า 120 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าความริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคีเป็นการตอบสนองต่อวิกฤตการเงินโลกจากอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีครั้งสำคัญ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของ CMIM จึงได้มีการจัดตั้งสำนักวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน (ASEAN Macroeconomic Research Office : AMRO) ขึ้นที่สิงคโปร์ ในปี 2011 นอกจากนั้น ยังได้มีความริเริ่มตลาดตราสารหนี้เอเชีย (Asian Bond Market Initiative : ABMI) และมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการเงินในภูมิภาค
 
การประชุมครั้งล่าสุดคือการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting) ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2015 ณ เมืองบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน โดยประธานร่วมในที่ประชุม ได้แก่ ฯพณฯ Dato' Seri Ahmad Husni Hanadzlah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จากประเทศมาเลเซีย และ ฯพณฯ Kyunghwan Choi รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลยุทธ์และการคลัง จากประเทศเกาหลี มีผลการประชุมโดยสรุปในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านความร่วมมือทางการเงินของภูมิภาค ดังนี้
 
1. ในเรื่องความก้าวหน้าของความริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (CMIM) ได้มีการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง CMIM ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2014 และปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของ CMIM (CMIM Operational Guidelines) นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ CMIM Precautionary Line (CMIM-PL) ซึ่งเป็นการพัฒนาและจัดทำกรอบการประเมินคุณภาพสำหรับประเทศสมาชิก บนพื้นฐานของ Economic Review and Policy Dialogue (ERPD) Matrix และเริ่มศึกษาในเรื่อง "Troika's Financial Assistance Programs in the Euro Area for CMIM's Future Reference" และ "Comparative analysis of CMIM arrangement and market practices under International Swaps and Derivatives Association (ISDA)"
 
2. ด้านสำนักวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน+3 (AMRO) ได้มีการพัฒนาและมีความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย (Asian Development Bank : ABD) นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาในประเด็นสำคัญต่าง ๆ และมีการศึกษาร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง
 
3. ในด้านการริเริ่มตลาดตราสารหนี้เอเซีย (ABMI) ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์การออมในภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการของการลงทุนของภูมิภาคนี้ และช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจ
 
4. ในด้านความริเริ่มใหม่ ได้มีการรับรองแนวคิดของหลักการระดับสูง ที่ไม่ผูกพันสำหรับนโยบายด้านการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน (Macro-Prudential Policies : MPPs) และมีความก้าวหน้าในการศึกษาเรื่อง "Using currency swap-financed trade settlement facility” เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระหนี้การค้า
 
การประชุมครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในปี 2016 ที่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี โดยมีลาวและจีนเป็นประธานร่วมของการประชุม
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์