หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
ระบบสาธารณสุขกัมพูชา

29 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 11457)

หลังจากเป็นอิสระในปี พ.ศ.2496 ระบบสุขภาพในประเทศกัมพูชามีพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาหลายช่วงเวลา แต่อาจกล่าวได้ว่าประเทศกัมพูชาได้เริ่มต้นปฏิรูประบบสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ.2534 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุข (Strengthening Health Systems Project) โดยมีองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นแม่งานหลัก เริ่มต้นโครงการระยะแรกในปี พ.ศ.2534-2537 ระยะที่สองในช่วงปี พ.ศ.2538-2540 และระยะที่สามในช่วงปี พ.ศ.2541-2543 ภายใต้โครงการดังกล่าวได้วางแผนการให้มีสถานบริการทางการแพทย์ (Clinic) ประจำทุกตำบล และมีโรงพยาบาลประจำตัวอำเภอแต่ปัญหาของการดำเนินโครงการในช่วงแรก ๆ คือ บุคลากรทางการแพทย์ขาดทักษะด้านวิชาชีพ ขณะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค และเครื่องมือในการผ่าตัดฉุกเฉินก็มีความขาดแคลน
 
เมื่อมีการรณรงค์ปฏิรูประบบสาธารณสุข รัฐบาลกัมพูชาก็ได้จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข (MOH) ขึ้นในปี พ.ศ.2536 และเริ่มจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขของประเทศภายใต้แผนสุขภาพปี พ.ศ.2536 โดยกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลตามหัวเมือง มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมประชากร 100,000 ถึง 200,000 คน อย่างไรก็ตาม ประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่ยังคงนิยมการรักษาตามคติความเชื่อแบบดั้งเดิม และใช้ยาแผนโบราณ โดยมีครูเขมรพ่อหมอหรือแม่หมอ เป็นผู้ทำหน้าที่รักษาโรค
 
ส่วนในปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ ปี พ.ศ.2551-2558 (The Health Sector Strategic Plan 2008-2015) คือ การพัฒนาบริการสุขภาพด้านงบประมาณและบุคลากร เพื่อประชาชนกัมพูชาจะได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามแผนสุขภาพเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น 3 โปรแกรมสุขภาพ ได้แก่ ภาวะเจริญพันธ์ มารดาและทารกแรกเกิด รวมถึงสุขภาพเด็กและโรคติดต่อ โดยรัฐบาลกัมพูชากำหนดกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ พ.ศ.2551-2558 (The Strategic Framework for Health Financing 2008-2015)ไว้ เพื่อขจัดอุปสรรคทางการเงินและด้านอื่นๆ ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เพื่อเป็นเค้าโครงสำหรับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนในระยะยาวต่อไป
 
นอกจากนั้น รัฐบาลกัมพูชายังได้จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแรงงาน พ.ศ.2549-2558 (The Health Workforce Development Plan 2006-2015) โดยแผนฯ ดังกล่าวให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลของผู้ใช้แรงงานและการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยที่ภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา ปัจจุบันคือการดูแลด้านสุขภาพรอบด้านและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี และให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยบริการที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวกัมพูชา
 
สรุปสถานบริการทางการแพทย์ในกัมพูชา ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1)หน่วยปฏิบัติการประจำตำบล (Operational District-OD) เป็นสถานบริการทางการแพทย์ที่ให้บริการประชาชนในระดับตำบลมีจำนวนทั้งสิ้น 77 แห่งทั่วประเทศ
 
2)โรงพยาบาล (Referral Hospital) มีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมประชากรประมาณ 100,000-200,000 คน มีจำนวนทั้งสิ้น 74 แห่งทั่วประเทศ
 
3)ศูนย์อนามัย (Health Center) มีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมประมาณ 8,000-12,000 คน มีจำนวนทั้งสิ้น 957 แห่งทั่วประเทศ
 
4)สถานีอนามัย (Health Post) มีจำนวน 95 แห่งทั่วประเทศ
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์