หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
ระบบกฎหมายกัมพูชา

26 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 12672)

วิวัฒนาการของกฎหมายและระบบงานยุติธรรมในประเทศกัมพูชา
 
กฎหมายในประเทศกัมพูชาเป็นผลพวงมากจากประวัติศาสตร์อันยาวนานในเรื่องอิทธิพลทางศาสนาและการเมือง ในอดีตกัมพูชาใช้ระบบกฎหมายซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากจารีตประเพณีของศาสนาพุทธและลัทธิขอม ต่อมาภายหลังระบบกฎหมายดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) หรือระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรตามแบบของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ครอบครองอาณานิคมของกัมพูชาในขณะนั้น หลังการได้รับอิสรภาพจากประเทศฝรั่งเศส ระบบกฎหมายของกัมพูชาได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์ (The Communist Party of Kampuchea-CPK) ในช่วงปี พ.ศ.2518-2522 พรรค CPK (เขมรแดง) ได้ทำการล้มล้างระบบและสถาบันกฎหมายทั้งหมดของประเทศ และเปลี่ยนไปใช้ระบบกฎหมายแบบเผด็จการแทน นอกจากนี้ พรรค CPK ยังได้ทำการกวาดล้างและประหารชีวิตนักกฎหมายและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขากฎหมายให้หมดไปจากกัมพูชา ก่อให้เกิดสภาวะทางกฎหมายที่เรียกว่า "สุญญากาศทางกฎหมาย (Legal Vacuum)” นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีนักกฎหมายเหลืออยู่ในกัมพูชาเพียง 10 คน ในจำนวนนั้นประกอบด้วยผู้พิพากษา 5 คน
 
ภายหลังจากปี พ.ศ.2522 เวียดนามได้เข้ามามีอิทธิพลในกัมพูชาและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายอีกครั้ง โดยใช้ต้นแบบจากระบบกฎหมายเวียดนาม ต่อมาในภายหลังสหประชาชาติได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือกัมพูชาในช่วงปี พ.ศ.2534-2536 โดยจัดตั้งองค์การบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชา (UNTAC) The United Nations Transnational Authority in Cambodia เพื่อเข้ามาปฏิรูประบบกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงการออกกฎหมายใหม่อีกหลายฉบับ รวมถึงรัฐธรรมนูญกัมพูชาในปี พ.ศ.2536 กฎหมายกัมพูชาปัจจุบันจึงเป็นการผสมผสานระหว่างจารีตประเพณีของกัมพูชา  ระบบกฎหมายฝรั่งเศส และระบบกฎมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ประเทศตะวันตกหลายๆ ประเทศเข้ามาบูรณะระบบกฎหมายของกัมพูชาหลังสงครามในประเทศสงบ
 
ปัจจุบันระบบกฎหมายของกัมพูชา กฎหมายแพ่งมีลักษณะผสมผสานกับข้อปฏิบัติที่ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสที่ได้จากองค์การบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชา (UNTAC) พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ได้รับอิทธิพบจากฎหมายลัทธิคอมมิวนิสต์และโดยได้รับอิทธิพลจากกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เพิ่มขึ้น
 
กฎหมายระหว่างประเทศ ถือว่าเป็นบ่อเกิดของกฎหมายกัมพูชาตามคำตัดสินของสภารัฐธรรมนูญ (Constitutional Council) ตามมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญกัมพูชา สนธิสัญญาระหว่างประเทศทั้งหมด สามารถถือได้ว่าเป็นกฎหมายกัมพูชาเมื่อผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร (National Assembly) วุฒิสภา (Senate) และผ่านการลงพระปรมาภิไธยและการอนุมัติจากพระมหากษัตริย์ (Signature and Ratification by the King) ถึงแม้กฎหมายระหว่างประเทศโดยทั่วไปจะถือว่าเป็นกฎหมายกัมพูชาก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลและพระมหากษัตริย์แต่สำหรับเรื่องสิทธิมนุษยชนในมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญกัมพูชาได้ให้การรับรองหลักสิทธิมนุษยชนตามที่ปรากฎในกฎบัตรสหประชาชาติ (United Nations Charter) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human Rights) และสนธิสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี และสิทธิเด็ก เข้ามามีผลเป็นกฎหมายภายในกัมพูชาโดยทันที
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์