หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
Social Network สำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

26 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3226)
 
โดย   สันติพจน์  กลับดี
 
 
                                       
 
ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย จำนวน 16,596 คน ในปี ค.ศ.2014 โดยสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการ เช่น คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจาก 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในปี พ.ศ.2556 เป็น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในปี พ.ศ.2557 หรือใช้เวลาไปกับการท่องโลกอินเทอร์เน็ตถึงวันละ 7.2 ชั่วโมง เกือบหนึ่งในสามของชีวิต [อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ https://www.etda.or.th/download-doc-publishing/13/]
 
นอกจากนี้ยังพบว่า กิจกรรมอันดับหนึ่งของกลุ่มที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile device) คือ การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเครือข่ายที่ได้รับความนิยมมากตามลำดับคือ facebook, line, google+, instagram และ twitter ตามลำดับ และการสำรวจของ ZocialRang พบว่ามีผู้ใช้ facebook ในประเทศไทยทั้งสิ้น 26 ล้านราย แบ่งเป็นจังหวัดต่าง ๆ ตามจำนวนการใช้งาน 10 อันดับ ดังนี้

คำถามที่ตามมาก็คือ นอกจากประเทศไทยที่ใช้ facebook กันเป็นจำนวนมากแล้ว ประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียนใช้ facebook กันบ้างหรือไม่ และใช้กันมากน้อยขนาดไหน
 
                            
 
ZocialRank ได้สำรวจการใช้ facebook ของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 พบว่ามีจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละประเทศ ดังนี้

 

 

กล่าวโดยสรุปคือ ในประเทศสมาชิกอาเซียนมีประชากร facebook อยู่ประมาณ 170 ล้านราย และจะเพิ่มขึ้นอีกตามเวลาที่ผ่านไป ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมีประเด็นความร่วมมือ A4. การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) ในคุณลักษณะ A. การพัฒนามนุษย์ ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จึงน่าจะใช้โอกาสจากการที่มีประชากรอาเซียนจำนวนมากที่ใช้ facebook ในลักษณะของการเป็น Social Media นี้เป็นช่องทางในการผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียนได้อีกช่องทางหนึ่ง
 
               
 
การสร้าง facebook ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ที่ไม่ใช่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นของประชาคมโดยตรง) จะเป็นช่องทางให้ประชาชนอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร วิถีชีวิต ภาพถ่าย คลิป แหล่งท่องเที่ยว อาหารการกิน และอื่น ๆ กันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะมีผู้นิยมใช้งานกันมากอยู่แล้ว ยังเป็นช่องทางที่ประหยัด เข้าถึงได้ตลอดเวลา และประโยชน์อีกด้านสำหรับคนไทยคือ ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษพร้อม ๆ กันไปด้วย
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์