หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การเข้ามาของการบริการด้าน ICT ที่บริษัทสิงคโปร์ได้เปรียบเราเตรียมพร้อมรับมือไว้หรือยัง

26 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3148)

อาเซียนได้จัดการบริการด้าน ICT อยู่ในกลุ่มสาขาบริการที่ต้องลดข้อจำกัดด้านมาตรการให้เร็วกว่าสาขาบริการอื่นๆ โดยจัดในกลุ่ม e-ASEAN ที่มีสาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ การเปิดตลาด e-ASEAN ไม่ควรมองในมิติของการเสียเปรียบอย่างเดียว ในความเป็นจริงการเปิดตลาดภาคบริการจะส่งผลต่อประชากรในฐานะผู้บริโภคที่จะมีโอกาสได้ใช้บริการที่มีคุณภาพในราคาที่ถูก เพราะการเปิดตลาดเป็นการสร้างให้มีการแข่งขันกันและป้องกันการผูกขาด นอกจากนี้ ผู้ให้บริการในสาขาอื่นๆ รวมทั้งผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ก็อยู่ในฐานะที่พึ่งพาการพัฒนาด้าน ICT ด้วย เพื่อลดต้นทุนของธุรกิจทุกภาคส่วนจึงอยู่ในฐานะได้ประโยชน์
 
อย่างไรก็ตาม หากจะมองในมิติของการเสียเปรียบนั้น อาจมองได้ในประเด็นของการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการภายในประเทศที่เป็น SMEs ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มบริการคอมพิวเตอร์ ในเรื่องนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มียุทธศาสตร์ในการเจรจาไม่ใช่จะต้องเจรจาเปิดตลาดให้มีความเป็นเสรีจนไม่คำนึงถึง SMEs สิ่งที่กรมฯ ทำคือไทยจะลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการบริการบางประการเท่านั้น ขณะที่ได้สงวนข้อจำกัดหรือเงื่อนไขไว้ในข้อผูกพันเพื่อดูแล SMEs ของไทย เช่น อาเซียนกำหนดให้ทุกประเทศสมาชิกอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ซึ่งไทยก็ต้องดำเนินการตามที่กำหนดในเป้าหมายนั้น แต่ในเบื้องต้น ไทยมีการสงวนเรื่องผู้บริหารบริษัทต่างชาติต้องเป็นสัญชาติไทย การสงวนสิทธิในการช่วยเหลือ SMEs ไทยด้วยการอุดหนุนและไม่อนุญาตให้ถือครองที่ดิน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถสงวนการเปิดตลาดสาขาที่อ่อนไหวมากได้ ภายใต้หลักการความยืดหยุ่น (Flexibility) แต่ต้องไม่เกินกว่าสัดส่วนที่ตกลงกัน สำหรับเรื่องการเตรียมความพร้อมและการพัฒนา SMEs ไทยนั้น เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่กำกับดูแลและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งได้มีแผนรองรับไว้แล้ว
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์