หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.ไอซีที รุกระดมสมองทุกภาคส่วนจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

26 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1420)

นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงไอซีที เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา Digital Economy ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ว่า กระทรวงได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง เพื่อให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคการสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
ในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว กระทรวงไอซีทีได้เสนอกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับกฎหมายดังกล่าว กระทรวงไอซีทีจึงได้เสนอระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2558 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการและปลัดกระทรวงไอซีทีเป็นเลขานุการ ซึ่งหนึ่งในอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการฯ คือ การจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครอบคลุมทุกมิติและเกิดประโยชน์สูงสุด กระทรวงไอซีทีจึงได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา Digital Economy ประเทศไทย ซึ่งเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญต่อประเด็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย นอกจากนี้ ผลจากการประชุมดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดประชุมระดมความคิดเห็นในประเด็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย
 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการ
- การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และ
- การส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล
 
สำหรับนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์