หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเวียดนาม

25 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3530)

เวียดนามตั้งเป้าจะพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในปี พ.ศ.2563 ซึ่งข้าราชการเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งคุณสมบัติหลักของข้าราชการเวียดนามในการนำพาประเทศให้บรรลุเป้าหมายและเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ดังนี้
 
-มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางที่จะถูกนำมาใช้ในการติดต่อระหว่างชาวต่างชาติ ดังนั้นข้าราชการเวียดนาม จึงจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษอังกฤษให้ได้
 
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์นี้ ถูกจัดให้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการสอบเข้าทำงานข้าราชการของเวียดนามในทุกระดับตำแหน่งงาน รวมถึงการตอบรับกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของชาติเวียดนามและของอาเซียนด้วย
 
-มีความรอบรู้ในงาน หรือการบริการของหน่วยงานตนในการให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการได้ถูกต้อง
 
-มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ หรือเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการประชาชนเวียดนาม และนกลงทุนชาวต่างชาติ
 
-มีความรู้เรื่องขั้นตอนของงานราชการให้กลุ่มประเทศนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในเวียดนาม
 
-ยอมรับความหลากหลายของผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการเพราะในอนาคตเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ.2558 จะมีนักลงทุนอีกมากมายเข้ามาลงทุนในเวียดนามและติดต่อราชการ ดังนั้นความหลากหลายของท้องถิ่น ภาษา ชาติพันธุ์ และประเทศ เป็นสิ่งที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐมีความจำเป็นที่จะต้องมีทักษะเหล่านี้ในการสร้างโอกาสและลดข้อจำกัด เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศระยะยาว
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์