หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
ระบบการศึกษาสิงคโปร์

25 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 28377)

รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยจัดการศึกษาที่วัดศักยภาพเด็กโดยตลอด ทั้งส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาหลักอย่างมีคุณภาพแล้ว ยังสนับสนุนให้เรียนภาษาที่สอง โดยเลือกตามแต่ละภาษาแม่ของแต่ละเชื้อชาติ อย่างชาวจีนก็จะเลือกเรียนภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สอง ชาวอินเดียก็เลือกเรียนภาษาทมิฬ ชาวมาลายูก็เรียนภาษามลายู ซึ่งการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้
 
ระดับอนุบาล (Pre-School)
การศึกษาในชั้นอนุบาลและการดูแลเด็ก โดยศูนย์ดูแลเด็กเล็กจะรับนักเรียนอายุ 3-6 ขวบ โรงเรียนอนุบาลในสิงคโปร์จะมีกระทรวงศึกษาธิการควบคุม และมีมูลนิธิของชุมชน หน่วยงานทางศาสนา และองค์การทางธุรกิจและสังคมทำหน้าที่บริหาร โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่จะทำการเรียนการสอน 5 วันต่อสัปดาห์ และแบ่งการเรียนเป็นสองช่วงในแต่ละวัน ช่วงหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งถึง 4 ชั่วโมง
 
ระดับประถมศึกษา (Primary School)
ในสิงคโปร์จะต้องใช้เวลาเรียน 6 ปี ในระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย การเรียนชั้นประถมต้น (Foundation Stage) 4 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และชั้นประถมปลาย (Orientation Stage) อีก 2 ปี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานวิชาหลักที่ได้เรียน คือ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่น (Mother Tongue) คณิตศาสตร์และวิชาเสริม อันได้แก่ ดนตรี ศิลปะหัตกรรม สุขศึกษา และสังคมศึกษาส่วนวิชาวิทยาศาสตร์และเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป ทุกคนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะต้องทำข้อสอบ Primary School Leaving Examination (PSLE) ให้ผ่าน เพื่อจบการศึกษาระดับประถม
 
ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)
โรงเรียนมัธยมในสิงคโปร์มีหลายรูปแบบ ทั้งให้ทุนทั้งหมดโดยรัฐบาล หรือเพียงส่วนเดียว หรือนักเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนักเรียนในแผนการเรียนพิเศษ (Special and Express) จะใช้เวลาเรียนเพียง 4 ปี ขณะที่นักเรียนในแผนการเรียนปกติ (Normal) จะใช้เวลาเรียน 5 ปี โดยนักเรียนในแผนการเรียนพิเศษจะสอบ Singapore Cambridge General Certificate of Education "Ordinary” (GCE "O” Level) เมื่อเรียนครบ 4 ปี ส่วนนักเรียนหลักสูตรปกติใช้เวลาเรียน 5 ปีนั้น จะสอบ Singapore Cambridge General Certificate of Education "Normal” (GCE "N” Level) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนทางสายศิลป์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจการค้า หรือสายวิชาชีพ
 
ระดับเตรียมอุดมศึกษา
เมื่อนักเรียนสอบ GCE "O” Level ผ่านได้แล้ว นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับจูเนียร์ คอลเลจ เป็นเวลา 2 ปี หรือศึกษาที่สถาบันการศึกษา (Centralised Institute) เป็นเวลา 3 ปี เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยจูเนียร์ คอลเลจ และสถาบันกลางการศึกษาจะสอนทุกอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ หลักสูตรหลักแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ วิชาความรู้ทั่วไป (General Paper) และภาษาแม่ เมื่อเรียนจบจูเนียร์ คอลเลจ นักเรียนจะต้องสอบประกาศนียบัตรการศึกษาสิงคโปร์-แคมบริดจ์ ระดับทั่วไป (Singapore-Cambridge General Certificate of Education "Advanced” : GCE "A” Level) โดยเลือกวิชาสอบสูงสุดได้ 4 วิชา จากวิชาในหมวดศิลปะ วิทยาศาสตร์ และธุรกิจการค้า
 
ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education) ประกอบด้วย
1) โพลีเทคนิค
โพลีเทคนิคสร้างขึ้นเพื่อเปิดหลักสูตรการอบรมที่หลากหลายให้แก่นักศึกษาที่ต้องการฝึกปรือฝีมือในระดับประกาศนียบัตร และอนุปริญญาโดยมีหลักสูตรการสอนที่มุ่งเน้นให้สามารถประกอบอาชีพในอนาคต เช่น วิศวกรรม บริหารธุรกิจ การสื่อสารมวลชน การออกแบบดีไซน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรเฉพาะทางอย่าง เช่น การวัดสายตา วิศวกรรมทางทะเล การศึกษาเกี่ยวกับการเดินเรือ พยาบาล การเลี้ยงดูเด็กอ่อนและการทำภาพยนตร์ ปัจจุบันมีโพลีเทคนิค 5 แห่งในสิงคโปร์
 
2) สถาบันเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคนิคศึกษา (Institute of Technical Education ITE) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาและต้องการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี และความรู้ด้านอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ นอกจากโปรแกรมฝึกอบรมเต็มเวลาสำหรับนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาแล้ว และยังมีโปรแกรมสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเพิ่มพูน ความรู้ของตนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอีกด้วย
 
3) ระดับสากลมหาวิทยาลัย (Universities) มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์มี 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University Of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) และมหาวิทยาลัยการบริการการจัดการแห่งสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU) มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งได้ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทั้งหมดยังมีทุนเพื่อการศึกษาและการวิจัยในระดับปริญญาโทด้วย
 
4) มหาวิทยาลัยนานาชาติในสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์มีนโยบายที่ฉลาด เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศชั้นนำระดับโลกตั้งอยู่ในสิงคโปร์อีกจำนวนมาก มหาวิทยาลัยชั้นนำเหล่านี้ได้ตั้งวิทยาเขต หรือมีความร่วมมือและจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ เพื่อยกระดับให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค
 
นอกจากนี้ยังมีสถาบันเอกชนที่น่าสนใจ วิทยาศิลปะลาซาล (LASALLE College of the Arts) และสถาบันวิจิตรศิลป์นันยาง (Nanyang Academy of Fine Arts: NAFA) แล้ว ยังมีสถาบันเอกชนมากกว่า 300 สถาบัน ตั้งแต่ธุรกิจ เทคโนโลยี ศิลปะ จนถึงโรงเรียนสอนภาษา เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวสิงคโปร์เองและนักเรียนจากต่างชาติ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา จนถึงปริญญาระดับต่างๆ โดยที่สถาบันการศึกษาเอกชนในสิงคโปร์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมากมายจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์