หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-มาเลย์ เล็งตั้งเป้าการค้า 3หมื่นล้านดอลล์ ขยายตลาดสินค้าฮาลาลจากชายเเดนใต้

24 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2072)

(23 มิ.ย. 2558 ) เวลา 14.00 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีท่าทีของไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 2
 
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าสำหรับการหารือกับมาเลเซีย และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2558 ณ กรุงเทพมหานคร
 
โดยระบุว่า หากในการประชุมดังกล่าวมีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทย – มาเลเซีย ให้กระทรวงพาณิชย์และคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 2 รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี)
 
กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า พณ.ได้จัดการประชุมส่วนราชการและเอกชนไทยที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าที่ฝ่ายไทยประสงค์จะผลักดันสำหรับการประชุม JTC ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
 
(1) ตั้งเป้าหมายการค้าสองฝ่าย ให้มีมูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2561
(2) ส่งเสริมการค้าชายแดน ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับมาเลเซีย ได้แก่ การตั้งเป้าหมายการค้าชายแดนและการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย
(3) การลดอุปสรรคทางการค้าและการอำนวยความสะดวกทางการค้า ได้แก่ ผลักดันความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย – มาเลเซีย เพื่ออำนวยความสะดวกการสัญจรข้ามแดนของผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าระหว่างกันผลักดันมาเลเซียให้มีการอนุญาตนำเข้าข้าวจากไทยทั้งโดยการขนส่งทางบกและทางน้ำจากปัจจุบันที่อนุญาตเฉพาะทางน้ำรวมถึงการพิจารณาผ่อนปรนข้อกำหนดการออกใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานและผู้ประกอบการไทยในมาเลเซีย
(4) ความร่วมมือเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนของไทยด้านที่ติดกับมาเลเซียเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและการพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ ระหว่างไทยกับมาเลเซียในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(5) ความร่วมมือด้านฮาลาล ผลักดันความร่วมมือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายการส่งออกสินค้า ฮาลาลของไทยไปยังตลาดโลก เช่น สนับสนุนความร่วมมือด้านการพัฒนามาตรฐานและการรับรองตรา ฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมถึงการส่งเสริมการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมและงานแสดงสินค้า ฮาลาลระหว่างกัน
(6) ความร่วมมือด้านยางพารา สนับสนุนความร่วมมือด้านยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าและอุตสาหกรรมที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพ ทั้งด้านการผลิตและส่งออก โดยเฉพาะส่งเสริมการผลิตที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในไทยมากขึ้น
(7) ความร่วมมือภาคเอกชน สนับสนุนการเชื่อมโยงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนสองฝ่าย โดยตระหนักถึงความสำคัญของภาคธุรกิจในการเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการค้าและการลงทุน
 
 
 
 
โดย ประชาชาติธุรกิจ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์