หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ป.ป.ส. พร้อมรับอาเซียน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน

23 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1997)

นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน ภายใต้ ASEAN-NARCO (The ASEAN +3 Workshop on Drug Monitoring Network of the ASEAN-NARCO) ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายนนี้ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ การประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวมทั้งผู้แทน UNODC สำนักงานเลขาธิการอาเซียน นักวิชาการจากเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
 
นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า เมื่อปี 2557 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN Narcotics Cooperation Center) หรือ ASEAN-NARCO ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ การประเมินสถานการณ์ เชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในรูปแบบเครือข่าย โดยกำหนดแผนการพัฒนาไว้ 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 แสวงหาข้อตกลงร่วมกัน : เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเห็นประโยชน์จากระบบข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และเห็นพ้องร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายและร่วมกันกำหนดกรอบข้อมูลที่จะจัดทำในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีการจัดทำ ASEAN Drug Report และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Work Plan) เพื่อก้าวสู่การพัฒนาฯ 
ระยะที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือ : เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันกำหนดแนวทางการเชื่อมข้อมูลยาเสพติด ทั้งระบบกลไก ช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำหนดตัวบุคลากรในการประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
ระยะที่ 3 การพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด : พัฒนาข้อมูล ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนในการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูล รวมถึงการจัดตั้ง Center of Excellent เพื่อการตรวจพิสูจน์สารเสพติดและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลยาเสพติด จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในการสืบสวน สอบสวน จนนำไปสู่การจับกุมนักค้ายาเสพติด ข่ายงานการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และการขยายผลเพื่ออายัดทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นข้อมูลบ่งชี้แหล่งผลิตยาเสพติดเพื่อขจัดต้นตอของปัญหา นอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Work Plan) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน
 
 
 
ข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์