หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย

23 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 7422)

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับมาเลเซียเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2500 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียได้พัฒนาแน่นแฟ้นจนมีความใกล้ชิดกันมาก อย่าง ตวนกู อับดุล ราห์มาน ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซียมีมารดาเป็นคนไทยเติบโตและเรียนจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ อีกทั้งยังเป็นผู้สร้างธรรมเนียมว่าเมื่อรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็จะไปเยือนไทยเป็นประเทศแรก ซึ่งธรรมเนียมนี้ได้รับการปฏิบัติมาตลอดจนกระทั่งถูกยกเลิกในยุค ดร.มหาเธร์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่างๆ ทั้งระดับพระราชวงศ์ชั้นสูง รัฐบาล และเจ้าหน้าที่ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ำเสมอ และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันสองฝ่ายนี้ยังได้ร่วมมือกันแก้ไขในประเด็นปัญหาต่างๆ เช่น การปักปันเขตแดนทางบก บุคคลสองสัญชาติ การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
 
นโยบายของไทยต่อมาเลเซียเน้นส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งให้ความสัมพันธ์ทุกระดับงอกงามอยู่บนพื้นฐานของการใช้เหตุผล เคารพซึ่งกันและกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ดี เพราะเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งย่อมจะส่งผลเกื้อหนุนหรือกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 
ในด้านวิชาการทั้งสองประเทศมีการประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และ Economic Planning Unit (EPU) ของมาเลเซีย เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานความร่วมมือในกรอบทวิภาคีที่ฝ่ายไทยให้แก่ฝ่ายมาเลเซีย ได้แก่ การจัดหลักสูตรประจำปี (Annual International Training Course: AITC) หลักสูตรศึกษานานาชาติ (Thai International Postgraduate Programme: TIPP) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (Technical Cooperation Among Developing Country: TCDC) และยังร่วมกันจัดการฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Programme: TCTP)
 
ด้านการลงทุน ปี พ.ศ.2554 มาเลเซียลงทุนในไทยจำนวน 34 โครงการ มีมูลค่า 6,135 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสาขาบริการยานยนต์ การเกษตร และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 3,863 ล้านบาท มาเลเซียสนใจมาลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมัน เนื่องจากมาเลเซียมีศักยภาพในการลงทุน และการลงทุนในไทยจะช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากไทยมีแรงงานและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ดีกว่ามาเลเซีย ทั้งนี้ หน่วยงานพัฒนาอุตสาหกรรมมาเลเซีย (Malaysia Industrial Development Authority: MIDA) อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่มีภาคการลงทุนไทยลงทุนด้วยจำนวน 3 โครงการ มีมูลค่า 2,415 ล้านบาท นักลงทุนไทยที่สนใจไปลงทุนในมาเลเซีย ได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท เครือซีเมนต์ไทย กลุ่มบริษัทสามารถ และร้านอาหารไทย
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์