หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การดำเนินงานสำคัญที่เป็นผลจากที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน

23 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2551)

โดย  เติมธรรม  สิทธิเลิศ
 
 
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers Meeting : AFMM) เป็นการประชุมที่มีวัตถุประสงค์ คือ
(1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
(2) เพื่อการพัฒนาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
(3) เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของระบบการเงินการคลัง และ
(4) ส่งเสริมการรวมตัวของตลาดเงินและตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
 
โดยในช่วงแรกมีการจัดประชุมปีละครั้ง ต่อมาได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง การดำเนินงานสำคัญที่เป็นผลจากที่ประชุมนี้มี 2 ประเด็นหลัก คือ
1. กระบวนการเฝ้าระวังอาเซียน (ASEAN Surveillance Process : ASP) เริ่มต้นในปี 1999 ถือเป็นกลไกในการทบทวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่อาวุโส (ธนาคารกลางและการเงิน) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา และนโยบายต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบและเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจ โดยได้มีการตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดำเนินการทั้งที่สำนักเลขาธิการอาเซียนและในระดับประเทศบางประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม
 
2. แผนสำหรับการบูรณาการด้านนโยบายและระบบการเงินของอาเซียน (Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN : RIA-Fin) แผนดังกล่าวได้รับการรับรองโดยที่ประชุม ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2003 ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน ระยะเวลา และตัวชี้วัดของกิจกรรมใน 4 ด้านคือ
(1) การพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development) เพื่อสร้างความสามารถและวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวสำหรับการพัฒนาของตลาดทุนอาเซียนโดยมีเป้าหมายระยะยาวในการบรรลุความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างตลาดทุนต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
(2) การเปิดเสรีบริการทางการเงิน (Financial Services Liberalisation) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของบริการทางการเงินของภูมิภาค ดำเนินการโดยใช้ positive list approach modality ซึ่งประเทศสมาชิกจะจัดเตรียมรายชื่อบ่งบอกถึงการให้บริการทางการเงินภาคย่อยและโหมดสำหรับการเปิดเสรี
(3) การเปิดเสรีบัญชีทุน (Capital Account Liberalisation) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการไหลเวียนของเงินทุนเสรีในภูมิภาค
(4) ความร่วมมือด้านสกุลเงินอาเซียน (ASEAN Currency Cooperation)
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าภายในภูมิภาคและการลงทุน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่เข้มแข็งขึ้นภายในปี 2015
 
ในปี 2014 ได้มีการประชุม AFMM ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 5 เมษายน โดยมี ฯพณฯ U Win Shein รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศเมียนมาเป็นประธาน จัดขึ้น ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา โดยที่ประชุมสรุปว่าอาเซียนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 5.1 ในปีที่ผ่านมา และเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งอันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการบริโภคภาคเอกชนภายในภูมิภาค การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการความเสี่ยงในด้านการไหลออกของเงินทุน ความผันผวนของสกุลเงิน และภาวะเงินเฟ้อซึ่งส่งผลต่อระบบการเงิน มีใช้นโยบายทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะในแต่ละประเทศ แต่ก็คำนึงถึงผลกระทบต่อภูมิภาคโดยรวมด้วย
 
นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความแข็งแกร่งผ่านความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยมีผลการประชุมพอสรุปได้ ดังนี้
- ด้านแผนสำหรับการบูรณาการด้านนโยบายและระบบการเงินของอาเซียน ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้แผนสำหรับการบูรณาการด้านนโยบายและระบบการเงินของอาเซียน อีกทั้งยังมีการดำเนินงานตามกรอบเพื่อบูรณาการทางการเงินอาเซียน (ASEAN Financial Integration Framework : AFIF) โดยคณะกรรมการระดับอาวุโสในด้านการบูรณาการทางการเงิน และริเริ่มการดำเนินการในกรอบการบูรณาการด้านการธนาคารอาเซียน (ASEAN Banking Integration Framework : ABIF)
 
- ด้านการพัฒนาตลาดทุน ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานในการพัฒนาตลาดทุน Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD) เพื่อสร้างขีดความสามารถและวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวสำหรับการพัฒนาของตลาดทุนอาเซียน และริเริ่มการประชุมตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Market Forum : ACMF) และพิมพ์เขียวโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Market Infrastructure, ACMI, Blueprint) เชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้อาเซียน (ASEAN’s Bond Market)
 
- ด้านการเปิดเสรีบริการทางการเงิน มีการเจรจาด้านการบริการทางการเงินไปแล้ว 6 ครั้ง ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการบริการ (AFAS) และจัดตั้งคณะทำงานในการเปิดเสรีบริการทางการเงิน (Working Committee on Financial Services Liberalization : WC-FSL) และบูรณาการอาเซียนกับเศรษฐกิจโลก ผ่านการตกลงทางการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้า
 
- ด้านการเปิดเสรีบัญชีทุน มีการจัดตั้งคณะทำงานในการเปิดเสรีบัญชีทุน (Working Committee on Capital Account Liberalization : WC-CAL) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน โดยมีการติดตามแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุน เพื่อจะระบุถึงความเสี่ยง และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันที่จะช่วยส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมหภาค
 
- ด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเงินและเศรษฐกิจอาเซียน มีการเพิ่มการเฝ้าระวังในระดับภูมิภาค มีการจัดตั้งสำนักงานเฝ้าระวังด้านการรวมตัวกันของอาเซียน (ASEAN Integration Monitoring Office : AIMO) และสำนักงานวิจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคอาเซียนบวกสาม (ASEAN+3 Macroeconomic Research office : AMRO) เพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังในระดับภูมิภาค
 
- ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เมียนมาได้เข้าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund : AIF) โดยมีการใช้กองทุนในโครงการในประเทศสมาชิก อีกทั้งยังมีการลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ด้านศุลกากร มีการทดสอบการใข้งานระบบหน้าต่างเดียวอาเซียน (ASEAN Single Window : ASW) และประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ
 
- ด้านการจัดเก็บภาษี มุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศ
 
- ด้านการประกันภัย มีการพัฒนาการประกันภัยและบูรณาการภาคประกันภัย นอกจากนี้ ยังได้มีการริเริ่มทางการเงินและการประกันภัยความเสี่ยงด้านภัยพิบัติอาเซียน (ASEAN Disaster Risk Financing and Insurance : DRFI)
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์