หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
ระบบสาธารณสุขมาเลเซีย

22 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 12630)

ภาพรวมของระบบสาธารณสุขในมาเลเซียเป็นแบบพหุลักษณ์ (Pluralistic Health Care Systems) มีแหล่งที่มาของการเงินแบบผสมทั้ง 4 แหล่ง คือ จากภาษีโดยตรง (Direct Taxation) การประกันสังคม (Social Insurance) การประกันสุขภาพส่วนบุคคล (Private Health Insurance) และการจ่ายส่วนตัว (Out-of-Pocket Payments) มีการให้บริการแบบครอบคลุมทั้งหมดโดยภาครัฐและเอกชน (Universal Provision by Public and Private Sectors) เหมือนประเทศอื่นๆ ในเครือจักรภาพ (Commonwealth) ซึ่งจัดบริการโดยภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐเน้นการให้บริการสาธารณสุขและการป้องกันโรค รวมทั้งการรักษาตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ สำหรับภาคเอกชนมีบทบาทในการให้บริการรักษาทั้งสามระดับ การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของรัฐจัดโดยเครือข่ายโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ โดยเป็นการให้บริการแบบครอบคลุม (Comprehensive) ที่ประชาชนโดยทั่วไปไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือหากต้องเสียก็จ่ายในราคาที่ต่ำมาก เพราะรัฐให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
 
สำหรับนโยบายด้านสาธารณสุข ประเทศมาเลเซียที่มีสังคมแบบพหุลักษณ์ (Plural Society) ประกอบด้วย มาเลย์ร้อยละ 60 จีนร้อยละ 30 และอินเดียร้อยละ 10 จากความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจระหว่างชาวจีนและมาเลย์ในช่วงต้น ภายหลังการได้รับเอกราชก่อให้เกิดนโยบายเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Policy) เริ่มต้นในช่วงทศวรรษ 1970 (พ.ศ.2513) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดความยากจนและปรับโครงสร้างทางสังคมใหม่ให้มีการกระจายรายได้ ไม่ให้กลไกทางเศรษฐกิจอยู่ในการควบคุมของชาวจีนเท่านั้น มีการกล่าวว่านโยบายเศรษฐกิจใหม่นี้ส่งผลต่อการพัฒนาระบบสาธารณอย่างมากในช่วงสองทศวรรษแรกของการดำเนินตามนโยบายนี้ ได้มีการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างมาก ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดไว้ ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1990 (พ.ศ.2533) ได้มีการปรับปรุงนโยบายใหม่ เรียกว่า นโยบายการพัฒนาใหม่ (New Development Policy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล อันจะนำไปสู่สังคมที่เป็นเอกภาพและเป็นธรรม นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ พ.ศ.2563 (Vision 2020) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 ความว่า "ในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) มาเลเซียเป็นชาติที่มีความพร้อมเพรียงมีความเชื่อมั่นในสังคมชาวมาเลเซียที่มีความเหนี่ยวแน่น โดยความเข้มแข็งของศีลธรรม คุณค่า จริยธรรมที่ดำรงอยู่ในระบบประชาธิปไตย เสรีนิยมและความอดทน เอื้ออาทร เศรษฐกิจยุติธรรม เที่ยงธรรม ก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีความเคลื่อนไหวมีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น
 
เพื่อให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นการส่งเสริมแนวคิดสุขภาพที่หมายถึง ภาวะความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และการดำรงอยู่ในสังคมอย่างสุข ซึ่งโอกาสของการเข้าสู่สภาวะสุขภาพนี้จะต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกันในหมู่พลเมืองทั้งหมดของประเทศ
 
กลยุทธ์ที่จะทำให้อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Health Care Industry) บรรลุตามเป้าหมายปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) คือ การให้ความเป็นอิสระและการแปรรูป (Liberalisation and Privatisation) รวมทั้งการให้โอกาสภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์