หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความตกลงเต็มรูปแบบว่าด้วยการลงทุนอาเซียน

22 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 5510)

โดย  เติมธรรม  สิทธิเลิศ
 
 
การเปิดเสรีการลงทุนอาเซียนนั้น เป็นผลสืบเนื่องจากการทำงานของคณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area (AIA) Council) และคณะกรรมการประสานงานการลงทุน (Coordinating Committee on Investment : CCI) โดยแต่เดิมได้มีการลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on ASEAN Investment Area : AIA) ในปี 1998 วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากทั้งภายในและภายนอกอาเซียน มีบรรยากาศการลงทุนเสรีและโปร่งใส ต่อมาอาเซียนได้ทบทวนความตกลงด้านการลงทุน AIA ให้เป็นความตกลงเต็มรูปแบบว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) ที่มีขอบเขตกว้างขึ้น และได้ผนวกความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Investment Guarantee Agreement : ASEAN IGA) ที่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยครอบคลุมและทัดเทียมกับกฎเกณฑ์การลงทุนในระดับสากลเข้าไว้ด้วย ความตกลงฯประกอบด้วย 49 ข้อบท 2 ภาคผนวก และ 1 ตารางข้อผูกพันในรูปแบบของรายการข้อสงวน (Negative List) โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามความตกลงดังกล่าว และมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2012
 
ความตกลงเต็มรูปแบบว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA) มีขอบเขตครอบคลุมขั้นตอนการลงทุนตั้งแต่การส่งเสริม คุ้มครองการลงทุน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาลงทุน ทั้งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) และการลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วยหลักสำคัญ 4 ประการ คือ
 
1. การเปิดเสรีการลงทุน ครอบคลุมภาคการผลิต เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และบริการที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีพันธกรณีสำคัญคือ การปฏิบัติต่อการลงทุนจากนิติบุคคลอาเซียนและนิติบุคคลต่างชาติที่จดทะเบียนในอาเซียนเทียบเท่ากับการลงทุนของบุคคลหรือนิติบุคคลของประเทศตน และเทียบเท่ากับการปฏิบัติต่อประเทศที่สาม รวมถึงไม่กำหนดเงื่อนไขบังคับในการลงทุน โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทำข้อสงวนสาขาที่ยังไม่พร้อมเปิดเสรีไว้ในตารางข้อผูกพัน โดยไม่ต้องมีการเจรจาต่อรอง
 
2. การให้ความคุ้มครองการลงทุน ครอบคลุมการเปิดเสรีทั้ง 5 สาขา และบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการลงทุนในธุรกิจบริการภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน โดยมีพันธกรณีสำคัญคือ ปฏิบัติต่อนักลงทุนและการลงทุนอย่างเป็นธรรม ให้การชดเชยค่าเสียหายกรณียึดทรัพย์ เวนคืน เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ นักลงทุนต้องสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนได้โดยเสรี ตลอดจนกำหนดขั้นตอนการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ และระหว่างรัฐกับนักลงทุน หากรัฐทำผิดพันธกรณีและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุน นักลงทุนก็สามารถฟ้องร้องรัฐภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศได้
 
3. การส่งเสริมการลงทุน ให้การสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ของอาเซียน โดยขยายเครือข่ายการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการของอาเซียน และพัฒนาเครือข่ายการผลิตระดับภูมิภาค รวมทั้งจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
 
4. การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน โดยปรับปรุงกระบวนการยื่นขอลงทุนและการอนุญาตให้ง่ายขึ้น จัดตั้งศูนย์ One-Stop เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน พัฒนาฐานข้อมูลด้านการลงทุนให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแก่นักลงทุนของอาเซียน และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนนโยบายการลงทุน
 
หากประเทศสมาชิกยังไม่พร้อมเปิดเสรีสามารถทำได้โดยเขียนข้อสงวนมาตรการ/ธุรกิจไว้ในรายการข้อสงวน โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจ แต่อย่างไรก็ตาม ระดับการเปิดเสรีจะต้องไม่น้อยกว่าที่เปิดไว้เดิมภายใต้ AIA ส่วนด้านการคุ้มครองการลงทุนใน ACIA ประกอบด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรม การชดเชยในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ การชดเชยในกรณีที่มีการเวนคืน การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน เป็นต้น
 
งานที่สำคัญในขณะนี้เป้าหมายสำคัญยังมุ่งเน้นไปที่
(1) การดำเนินงานตามผลจากการประชุมให้แล้วเสร็จ
(2) การสร้างการตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของความตกลงนี้ให้แก่นักลงทุน
(3) การเสริมสร้างศักยภาพของรัฐสมาชิกอาเซียนในการดำเนินการตามข้อตกลงฯ และ
(4) การพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนการเปิดเสรีการลงทุน การป้องกันส่งเสริม และอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนนั่นเอง
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์