หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความสุขของคนของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

19 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4316)
 
โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
 
  
 
องค์กรตะวันตกมีความแตกต่างกับองค์กรตะวันออกอย่างพวกเราอย่างเห็นได้ชัดประการหนึ่งคือ ชอบที่จะวัดค่านั่นโน่นนี่ออกมาให้ชาวโลกดูกันอยู่เรื่อย ๆ พร้อมเรียงอันดับไว้ให้เสร็จสรรพเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง อย่างในครั้งนี้มีข้อมูลการวัด "ความสุข” ของประเทศต่าง ๆ มาให้อ่านกัน
 
ถ้าเป็นประเทศไทย การวัดความสุขของเราคงไม่ต้องไปวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ กันมากมาย แค่เจอหน้ากันแล้วถามว่า "สบายดีหรือเปล่า?” ก็เปรียบเสมือนคำถามรวบยอดที่ได้รวมเอาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้คนฟังซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันเข้าใจกันได้ทันทีโดยไม่ต้องตีความให้มากมาย และคนไทยทุกคนที่ได้ยินคำถามนี้ต่างสามารถประมวลผลจากปัจจัยทั้งบวกและลบที่ส่งผลต่อความสบายหรือไม่สบายทั้งกายและใจออกมาเป็นคำตอบเดียวได้เลย คือ ถ้าปัจจัยบวกส่งผลมากว่าปัจจัยลบก็จะตอบว่า "สบายดี” และถ้าปัจจัยลบส่งผลมากกว่าปัจจัยบวกก็อาจจะตอบว่า "ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่” ก็จะเป็นอันเข้าใจกันดีทั้งฝ่ายผู้ถามและผู้ตอบว่าสุขภาวะในตอนนั้น ๆ เป็นอย่างไร
 
แต่ในการวัดความสุขขององค์กรระหว่างประเทศที่จำเป็นต้องระบุว่าความสุขของคนขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างนั้น เหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการสร้างมาตรฐานความสุขนานาชาติให้เหมือน ๆ กันก่อน เพราะไม่เช่นนั้นแล้วคงยากที่จะนำมาเปรียบเทียบและจัดลำดับเข้าด้วยกันได้
 
เครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network : SDSN) ได้มีการจัดทำรายงานความสุขของประชากรโลก (World Happiness Report) ขึ้นมาเป็นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ.2012 (พ.ศ.2555) ครั้งที่สองเมื่อปี ค.ศ.2013 (พ.ศ.2556) และครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2015 (พ.ศ.2557) โดยในรายงานได้แสดงอันดับความสุขของประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด 158 ประเทศ ประเทศที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุดคือ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (7.587 คะแนน) และประเทศที่ประชาชนมีความสุขน้อยที่สุดคือ สาธารณรัฐโตโก ในแอฟริกาตะวันตก (2.839 คะแนน)
 
ในส่วนของเกณฑ์ในการชี้วัดความสุขของประชาชนในแต่ละประเทศ คณะผู้จัดทำรายงานได้เลือกตัวแปรที่สำคัญ ๆ ในด้านต่าง ๆ 6 ตัว มาใช้ในการสร้างตัวชี้วัด ได้แก่
1. รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล (GDP per capita)
2. การเกื้อกูลกันทางสังคม
3. ความยืนยาวของชีวิต (อย่างมีสุขภาพที่ดี)
4. เสรีภาพในการเลือกดำเนินชีวิต
5. ความมีน้ำใจต่อกันในสังคม
6. การคอร์รัปชั่น
 
สำหรับประเทศในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีผลการจัดอันดับความสุขในรายงานฉบับปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) แสดงดังตาราง
 
 
ถึงแม้ว่าแท้จริงแล้วความสุขของประชาชนในแต่ละประเทศอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแปรเพียง 6 ตัวตามที่ถูกเลือกมาเท่านั้น แต่ผลจากการจัดอันดับในตารางคงพอที่จะชี้ให้เห็นเป็นแนวทางได้บ้างว่า ถ้าพิจารณาในกรอบของตัวแปรทั้ง 6 ตัวดังกล่าว ประชาชนของประเทศใดมีความสุขมากน้อยกว่ากันเพียงใด
 
เมื่อดูอันดับของประเทศไทยในระดับอาเซียนและระดับโลกจะเห็นว่าประชาชนค่อนข้างมีความสุข และเมื่อพิจารณาขนาดและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงคะแนนในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของเรา
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์