หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การดำเนินงานด้านทรัพยากรแร่ของอาเซียน

19 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 5960)
 
โดย  เติมธรรม  สิทธิเลิศ
 
 
         
 
การดำเนินงานด้านทรัพยากรแร่ในบริบทของอาเซียนที่กำลังจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น มีกลไกการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals : ASOMM) และ (2) ระดับรัฐมนตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Minerals : AMMin) โดยกลไกดังกล่าวได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2005
 
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ของอาเซียน (ASOMM) จะมีการพิจารณา หารือ กำหนดกรอบแผนปฏิบัติการ เร่งรัด/ติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานด้านต่าง ๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา การประชุมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพตามลำดับพยัญชนะต้นของชื่อประเทศสมาชิก โดยแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
 
(1) คณะทำงานด้านสารสนเทศและฐานข้อมูลแร่ (Working Group on Mineral Information and Database : WGMID)
(2) คณะทำงานด้านการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านแร่ (Working Group on Capacity Building in Minerals : WGCBM)
(3) คณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน (Working Group on Sustainable Mineral Development : WGSMD) 
(4) คณะทำงานด้านการค้าและการลงทุนในทรัพยากรแร่ (Working Group on Trade and Investment in Minerals : WGTIM)
 
ในขณะที่การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านทรัพยากรแร่อาเซียน (AMMin) มีหน้าที่ประสานความร่วมมือด้านแร่ธาตุร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแร่ธาตุของอาเซียน ทั้งในด้านวิชาการ การสำรวจ การผลิต และการตลาด เพื่อให้ได้แร่ธาตุที่มีคุณภาพ ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการค้าและการลงทุนเพื่อให้มีแร่ธาตุใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในภูมิภาค กำหนดให้มีการประชุมทุก 3 ปี และให้จัดต่อเนื่องจากการประชุม ASOMM ในคราวเดียวกัน
 
การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านทรัพยากรแร่ (AMMin) ครั้งล่าสุดนั้นเป็นการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2013 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี ฯพณฯ Jero Wacik รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่อินโดนีเซีย เป็นประธานในที่ประชุม โดยทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการฐานข้อมูลแร่อาเซียนและระบบสารสนเทศ (ASEAN Mineral Database and Information System : AMDIS) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของภาคแร่ธาตุของประเทศสมาชิกอาเซียน และมีส่วนร่วมในการสร้างงาน เพิ่มสวัสดิการ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการเพิ่มการค้าการลงทุนในภาคแร่ธาตุเพื่อสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 
แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่อาเซียน ปี 2011 - 2015 (ASEAN Minerals Cooperation Action Plan : AMCAP 2011 - 2015) มีการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นความร่วมมือตาม AMCAP โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
(1) การอำนวยความสะดวกและการเสริมสร้างการค้าและการลงทุนในแร่ธาตุ
(2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านแร่ธาตุอย่างยั่งยืนทั้งในแง่สิ่งแวดล้อมและสังคม
(3) สร้างความเข้มแข็งของศักยภาพด้านสถาบันและทรัพยากรมนุษย์ในภาคแร่ธาตุอาเซียน
 
ซึ่งในแต่ละกลยุทธ์ได้มีการกำหนดโปรแกรม/โครงการ/กิจกรรม กรอบระยะเวลา และประเทศผู้รับผิดชอบไว้ ดังตัวอย่างแสดงในตาราง
 
 
ด้านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่
(1) โปรแกรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลทรัพยากรแร่อาเซียน
(2) การประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติของอาเซียน
(3) การฝึกอบรมในการสำรวจทางธรณีวิทยาและการทำแผนที่ทรัพยากร
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการฟื้นฟูเหมืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(5) Trans-Asia Coal Trading Forum ครั้งที่ 2
(6) การฝึกอบรมด้าน Mining Investigation and Rehabilitation
(7) การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนที่ทางธรณีวิทยาครั้งที่ 4 และ
(8) การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการของการทำแผนที่ธรณีเคมีและการสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพในเรื่อง Cross Border Geological Correlation
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้มีการริเริ่มกำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการการความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่อาเซียน ปี 2015 - 2019 เพื่อนำเสนอในที่ประชุมรัฐมนตรีด้านทรัพยากรแร่อาเซียนในการประชุมฯ ครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ประเทศลาว ในปี 2015 นี้
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์