หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
บทบาทของศุลกากรไทยกับ AEC

19 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4950)

เหลือเวลาอีกเพียง 6 เดือนเศษ ที่ประเทศสมาชิกจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการตรวจสินค้าที่จะนำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรไทย จึงเปรียบเสมือน "หน้าด่าน" ที่จะเป็นจุดผ่านแรกของสินค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยมี "การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสริ" ตามหลักการสำคัญประการหนึ่งที่กำหนดไว้ใน AEC Blueprint กรมศุลกากรจึงให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อส่งเสริมการไปสู่จุดมุ่งหมายของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
สำหรับการดำเนินงานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านยุทธศาสตร์การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียนโดยเฉพาะในส่วนของการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีนั้น มีมาตรการที่สำคัญซึ่งกรมศุลกากรดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มดังกล่าว ดังนี้
1. มาตรการยกเลิกภาษีศุลกากรและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
2. การปรับปรุงแก้ไขกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ทันสมัย
3. มาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรม
4. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window)
5. มาตรการกระตุ้นการรวมกลุ่มทางศุลกากร
 
กรมศุลกากรได้นำมาตรการข้างต้นมาจัดทำเป็นแผนงานเพื่อรองรับ AEC ดังนี้
แผนงาน/โครงการ เพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กรมศุลกากรดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในปี 2556-2557 จำนวน 7 แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยใบขนสินค้าอาเซียน (ASEAN Customs Declaration Document)
- โครงการผ่านพิธีการด้วยใบขนสินค้าอาเซียน (ASEAN Customs Declaration Document)
 
2. โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ Cargo Processing Model (Air)
 
3. โครงการศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานศุลกากรเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เกี่ยวเนื่องกับ AEC
 
4. แผนงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบใดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยศุลกากรกับ AEC Blueprint
 
5. โครงการจัดทาข้อมูลและการพัฒนาเพื่อความโปร่งใสทางการค้า
 
6. โครงการศึกษาโครงสร้างภาษีที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตต่อเนื่องในอาเซียน เพื่อส่งเสริมการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
 
7. โครงการข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
- แผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดอย่างชัดแจ้ง
- แผนปฏิบัติการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และไม่เสนอสินบน/เงินใต้โต๊ะแก่เจ้าหน้าที่
- แผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการบทลงโทษตัวแทนออกของที่กระทำความผิดอย่างชัดแจ้ง
 
แผนงาน/โครงการ เพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมศุลกากร จำนวน 13 แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศ (การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองกับระบบ NSW)
 
2. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างประเทศตามระบบ National Single Window : NSW และ ASEAN Single Window : ASW เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค (ตามโครงการนำร่อง ASEAN Single Window Component 2 (full-fledge))
 
3. แผนงานการจัดทำ Legal Framework for Implementation on Measuresof Simplifying and Standardizing Trade and Customs ที่เกี่ยวกับ ASEAN Single Window
– โครงการการจัดทำความตกลงว่าด้วยกรอบกฎหมายสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน
 
4. แผนงานการพัฒนาด่านศุลกากร (22 โครงการย่อย)
 
5. โครงการพัฒนาด่านพรมแดนหนองคาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานที่ให้พร้อมในการรองรับการขยายตัวทางการค้าภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 
6. แผนงานการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Self Certification (SC)
- โครงการสัมมนาหลักสูตร "กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า"
- โครงการนาร่องที่ 1 และ 2 ของ Self Certification (SC)
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System โครงการที่ 1 และ 2)
 
7. แผนงานการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
8. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตื่นตัว และให้ข้อมูลความรู้แก่สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
9. โครงการพัฒนาด่านศุลกากรและนำร่องด่านศุลกากรต้นแบบ
 
10. โครงการการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 
11. แผนงานการพัฒนาระบบขนส่งผ่านแดนและการลงนามให้สัตยาบันพิธีสาร ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 7 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดน
 
12. โครงการแปลแบบฟอร์มในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรเป็นภาษาอังกฤษ
 
13. โครงการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการเงินแก่ประเทศสมาชิกใหม่
 
 
 
ที่มา :  สยามรัฐ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์