หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
ระบบการศึกษาอินโดนีเซีย

18 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 16369)

ระบบการศึกษาในโรงเรียน ประกอบด้วย ระดับการศึกษาขั้นต่างๆ ดังนี้
 
1.การศึกษาก่อนวัยเรียน
 เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ ใช้เวลา 9 ปี
 
2.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 โรงเรียนประถมศึกษาจะกำหนดโครงการการศึกษาเป็นเวลา 6 ปี ซึ่งโรงเรียนจะมีลักษณะแตกต่างกัน 2 แบบ คือ
-โรงเรียนประถมศึกษาแบบทั่วไป (General Primary School)
-โรงเรียนประถมศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิการ (Special Primary School for Handicapped Children)
 
3.การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น3 ปี
สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มี 5 แบบ ดังนี้
1. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วไป หลักสูตรประกอบด้วยโครงการวิชาการสอนทั่วไป และการสอนเฉพาะวิชาเพื่อเตรียมความรู้และพัฒนาทักษะสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป
2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทางวิชาชีพ เหมาะสำหรับผู้ต้องการเข้าสู่วิชาชีพ สามารถแยกการศึกษานี้ออกเป็น 6 กลุ่ม ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ดังนี้ คือ
1) เกษตรกรรมและการป่าไม้
2) เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
3) ธุรกิจและการจัดการ
4) ความเป็นอยู่ของชุมชน
5) การท่องเที่ยว
6) ศิลปะหัตถกรรม
 
3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้านศาสนา เป็นการจัดการศึกษาด้านศาสนาโดยเฉพาะ
4. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบบบริการ เป็นการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความรู้ความสามารถสำหรับผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานหรือข้าราชการ
5. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่พิการทางร่างกายและ/หรือจิตใจ
 
4.การศึกษาระดับสูง
 มีเป้าหมายเพื่อจัดหาทักษะพื้นฐานการพัฒนาตนเองในฐานะที่เป็นปัจเจกชน สมาชิกในสังคม ประชากรในประเทศและโลก เท่าๆ กับที่เตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียน โดยการศึกษาระดับสูงหรืออุดมศึกษาเป็นการขยายจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีใช้เวลาเรียน 3-4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี สถาบันที่ให้การศึกษาระดับสูงนี้มีลักษณะเป็นสถาบันวิชาการโพลีเทคนิค สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์