หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนวางแพลนเร่ง AEC หลังปี 58 ไทยยันการเมืองวุ่นไม่กระทบเจรจา

12 กุมภาพันธ์ 2014 (จำนวนคนอ่าน 1660)

อาเซียนวางแพลนเร่ง AEC หลังปี 58 ไทยยันการเมืองวุ่นไม่กระทบเจรจา (ASTVผู้จัดการรายวัน) นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ที่ประเทศเมียนมาร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้หารือประเด็นด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะให้ความสำคัญในปี 2557 โดยเมียนมาร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้เห็นว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนา SME การให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการดำเนินการหลังปี 2558 ซึ่งขณะนี้อาเซียนได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออกทำการศึกษาว่าอาเซียนหลังจากเป็น AEC แล้ว ควรจะ มีทิศทางความร่วมมือกันต่อไปอย่างไร เพื่อให้อาเซียนมีความร่วมมือแน่นแฟูนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาเซียนยังได้เร่งรัดให้มีการเจรจาจัดทำความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) หรืออาเซียน+6 ให้บรรลุผลการเจรจาในปี 2558 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับการเปิด AEC เพื่อผลักดันให้เป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูงและครอบคลุมประชากรกว่า 3 พันล้านคนในโลก รวมทั้ง จะมีการเจรจายกระดับการเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน การเริ่มเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง เพื่อใช้ฮ่องกงเป็นประตูการค้าของอาเซียนสู่จีน รวมทั้งจะมีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการเจรจาการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียนด้วย อาเซียนยังได้มีการติดตามความคืบหน้า AEC โดยพบว่ามีความคืบหน้าพอสมควร ซึ่งการวัดผลล่าสุดอาเซียนดำเนินการตามแผนได้ 79.43% โดยสิงคโปร์มีความคืบหน้ามากที่สุด รองลงมา คือ ไทย ส่วนประเทศอาเซียนอีก 8 ประเทศ มีความคืบหน้าไม่ต่างกันมาก สำหรับมาตรการที่อาเซียนยังดำเนินการได้ล่าช้าและมาตรการที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เช่น การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง การจัดทำความตกลงยอมรับร่วมด้านมาตรฐานและความสอดคล้องสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และยังจะต้องเจรจาจัดทำข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการชุดที่ 10 ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายให้แล้วเสร็จด้วย ส่วนการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ( AEM Retreat) ในวันที่ 26-27 ก.พ. 2557 จะมีการหารือแนวทางการดำเนินงานหลังอาเซียนเป็น AEC และการติดตามความคืบหน้าการยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของแต่ละประเทศที่จะนำมาเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อผลักดันให้ยกเลิกและไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำการค้าระหว่างกัน กรณีสถานการณ์ทางการเมืองในไทย สมาชิกอาเซียนได้สอบถามและแสดงความห่วงใย ซึ่งไทยได้แจ้งว่า ไทยยังสามารถหารือร่วมกับประเทศสมาชิกและคู่เจรจาได้ แต่ยังไม่สามารถลงนามเอกสารทางเศรษฐกิจต่างๆ ได้ และเมื่อไทยตั้งรัฐบาลได้แล้ว จะดำเนินกระบวนการภายในเพื่อให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจของไทยลงนามในเอกสารในโอกาสต่อไป ซึ่งไม่เพียงแค่ไทยที่ไม่อาจลงนามเอกสารทางเศรษฐกิจในช่วงนี้ ยังมีอินโดนีเซียที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและประธานาธิบดีในเดือน เม.ย.และก.ค.2557 ทำให้การลงนามเอกสารต่างๆ จึงต้องเป็นการลงนามในลักษณะเวียนประเทศใดพร้อมก็ลงนามก่อน สำหรับเอกสารที่มีกำหนดจะลงนามในปีนี้ที่สำคัญ เช่น พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 9 และข้อผูกพันเปิดตลาด ชุดที่ 9 พิธีสารเพื่อปรับปรุง/แก้ไขข้อบทของความตกลงด้านการลงทุนและตารางข้อสงวน ความตกลงการค้าบริการและการลงทุนอาเซียน-อินเดีย เป็นต้น ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์