หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศอาเซียน

17 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3441)
 
โดย  พนารัช  ปรีดากรณ์
 
 
                               
 
ประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ได้มีความเป็นเอกภาพในเรื่องของรูปแบบการเมืองการปกครอง แต่ยังคงมีความแตกต่างกันอยู่ ซึ่งในความร่วมมือในเสาหลักการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะไม่ได้มองในประเด็นความแตกต่างนี้เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ ยังคงต้องยึดถือในหลักการของการไม่แทรกแซงซึ่งกันและกัน
 
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ความเป็นประชาธิปไตย โดยใช้ดัชนีที่มีการจัดทำขึ้นโดยหน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ (Economist Intelligence Unit) ซึ่งเรียกว่าดัชนีประชาธิปไตย (Democracy Index) ซึ่งดัชนีนี้พัฒนาขึ้นมาจากตัวชี้วัดซึ่งตั้งเป็นคำถาม จำนวน 60 ข้อ จัดแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก [เป็นดัชนีและตัวชี้วัดของปี 2015 ซึ่งในบางปีมีดัชนีและตัวชี้วัดที่แตกต่างออกไป] ดังนี้
 
1. กระบวนการเลือกตั้งและพหุนิยม (Electoral process and Pluralism) จำนวน 12 ข้อ
2. การทำหน้าที่ของรัฐบาล (Functioning of government) จำนวน 14 ข้อ
3. การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political participation) จำนวน 9 ตัวชี้วัด
4. วัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย (Democratic political culture) จำนวน 8 ข้อ
5. เสรีภาพพลเมือง (Civil liberties) จำนวน 17 ข้อ
 
วิธีการในการดำเนินการ ใช้แบบสอบถามที่วัดความเป็นประชาธิปไตย 5 ด้าน หลังจากนั้นมีการจัดลำดับคะแนนจาก 0-10 ในแต่ละด้าน และดัชนีที่เป็นภาพรวมจะมาจากค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้าน กำหนดรูปแบบความเป็นประชาธิปไตยตามค่าคะแนนที่ประเมินได้ ดังนี้
1. ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ (Full democracies) คะแนน 8 - 10
2. ประชาธิปไตยที่ยังบกพร่อง (Flawed democracies) คะแนน 6 - 7.9
3. ระบอบผสมผสาน (Hybrid regimes) คะแนน 4 - 5.9
4. ระบอบเผด็จการ (Authoritarian regimes) คะแนน ต่ำกว่า 4
 
หลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการประเมินความเป็นประชาธิปไตยของประเทศด้วยดังชีนี้พบว่า ประเทศไทยมีค่าดัชนีประเมินตามคำนิยามได้ว่าอยู่ระหว่างความเป็นประชาธิปไตยที่ยังบกพร่องกับระบอบผสมผสาน กล่าวคือในช่วงที่มีการทำรัฐประหารจะถูกนิยามไว้ที่ระบอบผสมผสาน ในขณะที่ช่วงที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยไทยจะถูกประเมินว่ามีความเป็นประชาธิปไตยที่ยังบกพร่อง ค่าดัชนีดังกล่าวของประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาได้จากตารางแสดงค่าดัชนีนี้ในปีต่าง ๆ นับจากที่จัดทำมา 
 
พิจารณาเฉพาะกลุ่มอาเซียนในปี 2014 ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยภายใต้ดัชนีนี้เป็นลำดับที่ 4 รองลงมาจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ในขณะที่กลุ่มประเทศ CMLV มีลำดับรั้งท้าย โดยในปี 2014 นี้ ประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ด้วยคะแนนสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ นอร์เว (9.93) สวีเดน (9.73) และไอซ์แลนด์ (9.58) ส่วนลำดับของประเทศไทยในโลกอยู่ที่ลำดับที่ 93 เพิ่มขึ้นจากปี 2013 ที่อยู่ในลำดับที่ 75
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์