หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การจัดตั้งข้อมูลการค้าอาเซียนของไทย (ASEAN Trade Repository: ATR)

17 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3951)

 
ข้อกำหนดตามแผน AEC Blueprint และความตกลง ATIGA กำหนดให้อาเซียนจัดตั้งคลังข้อมูลการค้าของอาเซียนให้เป็นระบบ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล 9 ประเภท อาทิ
 
1.พิกัดศุลกากร (Tariff Nomenclature)
2.อัตรา MFN อัตราศุลกากรภายใต้ ATIGA และความตกลง ASEAN+1 ต่างๆ
3.กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
4.มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures)
5.กฎหมาย/กฎระเบียบทางการค้าและศุลกากร
6.กฎระเบียบการดำเนินการด้านการค้าและเอกสารสำคัญ
7.คำสั่งทางปกครอง (Administrative Rulings)
8.วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการอำนวยความสะดวกทางการค้า
9.รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองโดยประเทศสมาชิกอาเซียน
 
ในขณะนี้ อาเซียนอยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการ ATR โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะจัดตั้ง ATR ให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2558 เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC เมื่อจัดตั้ง ATR แล้วเสร็จ อาเซียนจะเผยแพร่ข้อมูลใน ATR ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อความโปร่งใส และให้ผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ สาธารณชนที่สนใจ และนักวิชาการสามารถเข้าถึง ATR และข้อมูลที่บรรจุอยู่ได้โดยง่ายและเพื่อรองรับการจัดตั้ง ATR โดยอาเซียนเห็นพ้องกันว่า ประเทศสมาชิกทุกประเทศจะต้องจัดตั้ง National Trade Repository (NTR) ในระดับประเทศก่อนเพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง ATR ในระดับ     อาเซียนต่อไป
 
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้ง NTR ของไทย โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบ NTR ของไทยให้แล้วเสร็จ โดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทันกับการจัดตั้ง ATR ในปี 2558
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์