หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การเคลื่อนย้ายบุคลากรในอาเซียน

17 มิถุนายน 2015

 
อาเซียนได้จัดทำความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons: ASEAN MNP Agreement) โดยลงนามเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 และไทยแจ้งการมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ประสงค์จะให้บริการในประเทศสมาชิกในสาขาเกี่ยวกับการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุนสำหรับประเทศไทยได้ผูกพันที่จะอนุญาตให้การเคลื่อนย้ายบุคลากรใน 2 ประเภท เท่านั้น คือ
 
1.Business Visitor ซึ่งหมายถึง บุคคลธรรมดาที่จะเข้ามาพำนักในไทยด้วยวัตถุประสงค์ด้านประชุมหรือติดต่อธุรกิจ เข้าร่วมสัญญาซื้อหรือขายบริการ เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง และจัดตั้งธุรกิจในไทย หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยการพำนักดังกล่าวจะอนุญาตในชั้นต้นไม่เกิน 90 วัน และอาจขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกิน 1 ปี
 
2.Intra-Corporate Transferee ซึ่งหมายถึง ผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยบุคคลนั้นต้องได้รับการจ้างโดยบริษัทดังกล่าวนอกประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนดำเนินการเข้ามาในไทย และต้องผ่านเงื่อนไขความจำเป็นด้านการจัดการของกรมการจัดหางาน โดยการพำนักดังกล่าวจะอนุญาตไม่เกิน 1 ปี และอาจขยายระยะเวลาได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
 
การอนุญาตดังกล่าว ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายบุคลากรใน 25 สาขา ดังต่อไปนี้
1.บริการวิศวกรรม
2.บริการคอมพิวเตอร์
3.บริการวิจัยและพัฒนา
4.บริการให้เช่า
5.บริการด้านโฆษณา
6.บริการวิจัยตลาดและสำรวจความคิดเห็น
7.บริการด้านบริหารจัดการ
8.บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
9.บริการที่เกี่ยวเนื่องกับประมง
10.บริการที่เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้
11.บริการที่เกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่
12.บริการที่ปรึกษา
13.บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์
14.บริการแปล
15.บริการจัดประชุม
16.บริการด้านโทรคมนาคม
17.บริการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์
18.บริการก่อสร้าง
19.บริการด้านการศึกษา
20.บริการด้านสิ่งแวดล้อม
21.บริการด้านการเงิน
22.บริการด้านสุขภาพ
23.บริการด้านโรงแรม
24.บริการด้านกีฬา
25.บริการด้านการขนส่ง
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์