หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
ระบบสาธารณสุขสิงคโปร์

15 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 10631)

 
สิงคโปร์จัดระบบสาธารณสุขในด้านการรักษาให้สอดคล้องรับกับการประกันสังคม โดยรัฐบาลสิงคโปร์จัดตั้งระบบประกันสังคม เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ และเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยระบบประกันสังคมของสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
 
1.การใช้บัญชีออมสุขภาพ (Medisave) ซึ่งเป็นภาคบังคับที่ประชาชนใช้เงินออมในบัญชีของตนเอง
2.ระบบประกันสุขภาพสมัครใจ (Medishield) เป็นระบบที่ครอบคลุมโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยจะสามารถหักเงินจากบัญชีออมเพื่อสุขภาพมาซื้อประกันในส่วนนี้ได้
3.ระบบสังคมสงเคราะห์ (Medifund) เป็นระบบบริการของรัฐบาลในกรณีที่ประชาชนไม่มีเงินพอ
 
เมื่อเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ประชาชนก็จะนำเงินจากบัญชีเงินออมสุขภาพมาจ่ายให้กับโรงพยาบาล ในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคค่าใช้จ่ายสูงหากซื้อประกันแบบสมัครใจไว้ ประกันสุขภาพสมัครใจก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่หากค่ารักษาพยาบาลสูงมากไม่สามารถจ่ายได้ก็จะสามารถขอสังคมสงเคราะห์ได้ตามลำดับ
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์