หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ข้อมูลเศรษฐกิจเมียนมา

15 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3496)

 
ธนาคารโลกจัดให้เมียนมาอยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนามากที่สุด  (Least Developed Country) แต่ขณะเดียวกันเมียนมาก็เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งยังมีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งเป็นแหล่งสำคัญที่มีหยก ไข่มุก และอัญมณีต่างๆ อีกมาก
 
นอกจากนี้การเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีประชากรจำนวนมาก และมีต้นทุนค่าแรงงานที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศไทย มาเลเซีย หรือ สิงคโปร์ เมียนมาจึงเป็นประเทศที่เหมาะแก่การลงทุน
 
เมียนมาได้เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก พ.ศ.2535-2538 โดยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 7.5 และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 2 พ.ศ.2539-2543 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8.5 สำหรับในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 3 พ.ศ.2544-2548 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 10.5 แผนพัฒนาฉบับที่ 4 พ.ศ.2549-2553 อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติอยู่ที่ร้อยละ 8 รัฐบาลเมียนมาได้ดำเนินนโยบายระบบเศรษฐกิจเสรี โดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิต การจัดการรวมทั้งได้เปิดประเทศให้มีการค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งดูได้จากสถิติการค้าขายกับต่างประเทศของเมียนมา พบว่ามีมูลค่าการค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2548 มีมูลค่าการค้ารวมถึง 28,035.8 ล้านจั๊ด ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 มีมูลค่าสูงขึ้นถึง 3 เท่าของปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2548 คือ มีมูลค่าสูงถึง 84,615.2 ล้านจั๊ด โดยเฉพาะการค้ากับไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากสถิติปี พ.ศ.2551-2553 โดยมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 149,270.45 ล้านจั๊ด และไทยขาดดุลการค้าเมียนมาเฉลี่ยปีละ 45,081.92 ล้านจั๊ด
 
ทั้งนี้ การลงทุนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดอยู่ในประเภทพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทั้งสองประเภทนี้เป็นการลงทุนจากต่างชาติที่มีมูลค่าสูงที่สุด ประเทศเมียนมาพยายามอย่างยิ่งที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ เพื่อที่จะเข้ามาทำให้เกิดการพัฒนาประเทศ โดยได้เริ่มมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ใช้กันมาเกือบร้อยปี และมีการออกกฎหมายด้านเศรษฐกิจฉบับใหม่ๆ ให้มีความทันสมัยและเอื้ออำนวยต่อการลงทุนจากต่างชาติมากยิ่งขึ้น
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์