หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เมียนมาลงนามบันทึกความร่วมมือเสริมมั่นคงด้านพลังงาน-ไฟฟ้าระหว่างประเทศ

15 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1746)

นาย สราวุธ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า วันนี้ (15 มิ.ย.) นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยเรื่องพลังงาน กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าเมียนมา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมียนมา โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อมูลด้านนโยบายพลังงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างกันของทั้ง 2 ประเทศ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน ​
 
นายสราวุธกล่าวว่า การลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ จำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 คือ บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานไทยและกระทรวงพลังงานเมียนมาว่าด้วยเรื่องพลังงาน โดยขอบเขตความร่วมมือคือ ทั้ง 2 ประเทศ จะร่วมมือกันด้านปิโตรเลียมต้นน้ำและปลายน้ำ อาทิ การพัฒนาท่อส่งก๊าซในประเทศและข้ามชายแดน การสำรวจและผลิต การพัฒนาขีดความสามารถในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) การปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมัน และการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าปิโตรเคมีที่มีความเป็นไปได้ร่วมกัน ​ ขณะที่ฉบับที่ 2 คือ บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานไทยและกระทรวงไฟฟ้าเมียนมาว่าด้วยเรื่องพลังงานไฟฟ้า โดยขอบเขตความร่วมมือคือ ทั้ง 2 ประเทศจะร่วมมือกันด้านพลังงานไฟฟ้า อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยระบบการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำและอื่น ๆ ระบบส่งและระบบจ่ายไฟฟ้า และขยายความร่วมมือด้านการผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่และความตกลงทวิภาคีที่ทำก่อนหน้านี้ โดยมุ่งสนับสนุนความต้องการไฟฟ้าภายในเมียนมาเป็นลำดับแรก รวมถึงการส่งเสริมการค้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้าระหว่าง 2 ประเทศ ​
 
ประเทศไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดและมีความร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจและสังคมมากมาย ซึ่งในการร่วมมือด้านพลังงานและพลังงานไฟฟ้าในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการลงทุนด้านพลังงานระหว่างกันแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยแสวงหาโอกาสลงทุนด้านพลังงานในเมียนมาเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคง ด้านระบบไฟฟ้าให้กับประชาชนทั้ง 2 ประเทศอีกทาง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์