หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ศิลปาชีพจัดนิทรรศการรวมผ้าเอกลักษณ์ 10 ชาติอาเซียน

15 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2181)

 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ จัดนิทรรศการผ้าอาเซียน "ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน" ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. – 20 ก.ย. 2558
 
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ ศ.ป.ป. กล่าวว่า เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อประชาชนทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ จัดนิทรรศการผ้าอาเซียน "ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน" ขึ้น โดยรวบรวมผ้าเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นจาก 10 ประเทศอาเซียนมาจัดแสดงกว่า 500 ชิ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  และเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี

 
การจัดนิทรรศการผ้าและเครื่องแต่งกายของกลุ่มประเทศในอาเซียน ภายใต้ชื่อนิทรรศการ "ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน" มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ​ รวมทั้งเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าและเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของความเป็นชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนผู้สนใจในทุกวงการ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ และรับรู้ถึงความสัมพันธ์ที่มีความโยงใยระหว่างกันของกลุ่มชนในภูมิภาคอาเซียนแต่ครั้งในอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน
 
นางพิมพาพรรณ กล่าวต่อว่า ผ้าหรือเครื่องแต่งกาย นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประการหนึ่งที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของชนชาติไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดในภูมิภาคใดก็ตาม เป็นสิ่งที่จะแสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นชาติหรือประเทศ รวมทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค วัฒนธรรมของผ้า หรือเครื่องแต่งกายของแต่ละประเทศในแต่ละกลุ่มชนนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดภูมิปัญญา ความเชื่อ วัฒนธรรม ศิลปะ วิถีชีวิต ความประณีต และเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชนชาติ
 
ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานนั้น ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่ นิทรรศการภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในอาเซียน การจัดแสดงผ้าและเครื่องแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เช่น ชุดกุรง จากรัฐกลันตัน ตัดเย็บด้วยผ้าซองเก็ต หรือ ซงเค็ค ซึ่งเป็นผ้าทอยกด้วยเส้นทอง เสื้อกำมะหยี่ ใช้สำหรับบุตรหลานของผู้มีฐานะ หรือชั้นปกครอง กลุ่มชน ไทใหญ่ รัฐฉาน ของเมียนมา
 โดยผ้า และชุดเครื่องแต่งกายที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ มีจำนวนมากกว่า 500 ชิ้น เป็นผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของแต่ละประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศอย่างแท้จริง ทั้งที่เป็นผ้าหรือชุดเครื่องแต่งกายที่มีความเก่าโบราณมีอายุมากกว่า 150 ถึง 200 ปี
 
 
 
ข้อมูล :  ไทยรัฐออนไลน์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์