หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.ไอซีที หนุนอาเซียนติดอันดับ ICT Hub ของโลก

15 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1730)

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีทีได้ดำเนินการตามกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศตามกลไกการดำเนินงาน 3 ระดับ ดังนี้
 
1. การประชุมระดับรัฐมนตรี (ASEAN Telecommunication and IT Minister Meeting-TELMIN)
2. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ASEAN Telecommunication and IT Senior Officials Meeting-TELSOM) และ
3. การประชุมระดับคณะทำงาน (Working Group)
 
ซึ่งมีการกำหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015 : AIM 2015) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้มีความแข็งแกร่งและสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ แผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Economic transformation) การเสริมสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของประชาชน (People empowerment and engagement) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure development) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development) และการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล (Bridging the digital divide) โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ คือ
 
1. ICT เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้อาเซียนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. อาเซียนได้รับการยอมรับในฐานะเป็นศูนย์กลางด้าน ICT แห่งหนึ่งของโลก
3. ประชากรอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
4. ICT มีส่วนช่วยส่งเสริมการรวมตัวของอาเซียน
 
 
สำหรับการดำเนินงานตามแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015 ประเทศไทยได้รับมอบหมายจากอาเซียนให้เป็นผู้นำในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนในหลาย ๆ ด้านผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ ASEAN ICT Skill Standards Definitions and Certifications เพื่อศึกษาและจัดทำมาตรฐานทักษะ ICT ของอาเซียน โครงการ Intra-ASEAN Secure Transactions Framework เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการทำธุรกรรมที่มีความมั่นคงปลอดภัยในอาเซียน
 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการ ASEAN e-Government Development Action Plan เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนปี 2020 ในภาครัฐสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการ Community e-Classroom เพื่อจัดทำแพลตฟอร์มรองรับการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และโครงการ ASEAN e-Services Identification เพื่อศึกษาบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นสำหรับอาเซียน แนวทางการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน เป็นต้น

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์