หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. ไฟเขียวศูนย์การขนส่งชายแดนรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

10 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2326)

ครม. เห็นชอบในหลักการให้กรมขนส่งทางบกดำเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) โดยให้มีการจัดทำรายละเอียดของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
 
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย
1. เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า รองรับกิจกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางถนนสาย R12 ไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 (นครพนม)
 
2. เป็นศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) สามารถดำเนินพิธีการที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกได้ในจุดเดียว
 
3. เพื่อเตรียมการรองรับการเชื่อมต่อระบบการขนส่งจากถนนไปสู่ระบบรางในอนาคต และ
 
4. เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมในอนาคต
 
โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนนี้ถือเป็นโครงการที่กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ จ.นครพนม และใกล้เคียง รวมถึงสอดคล้องกับแนวนโยบายหลักในการผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มมูลค่าการค้าลงทุนในพื้นที่ชายแดนได้มากขึ้นในอนาคต

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์