หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ภารกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

10 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3888)

ตามที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีนโยบายเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนงาน โครงการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและดำเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งความปลอดภัยและความมั่นคง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดทำแผนแม่บท จัดทำโครงการสำคัญเร่งด่วน ซึ่งได้ทำเป็นโรดแม็ป 3 ระยะด้วยกัน
 
ทั้งนี้ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร.ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร.ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 และ ผอ.ศูนย์อำนวยการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
 - ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการชายแดนและแก้ปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงของประเทศ
 - ยุทธศาสตร์ สร้างความเชื่อมโยง ด้านการท่องเที่ยว การบริการ และการลงทุน กับประเทศในสมาชิกอาเซียน
- ยุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั้งในและนอกอาเซียน และ
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
 
นอกจากนี้ สตช. ยังให้ความสำคัญและปฏิบัติตามข้อตกลงของตำรวจ ASEANAPOL 9 เรื่องได้แก่ การลักลอบค้ายาเสพติด การก่อการร้าย การลักลอบขนอาวุธ การลักลอบค้ามนุษย์ การฉ้อโกงทางทะเล อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความผิดเกี่ยวกับธนาคารและการปลอมแปลงบัตรเครดิต อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การปลอมแปลงเอกสารเดินทาง การฉ้อโกงระหว่างประเทศ ในส่วนของการท่องเที่ยวและการลงทุน ได้กำหนดการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางเข้าประเทศ รวมทั้งในเรื่องของการรองรับนโยบายของรัฐบาลที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 10 พื้นที่ ได้แก่ จ.ตาก จ.สระแก้ว จ.ตราด จ.มุกดาหาร จ.สงขลา จ.เชียงราย จ.กาญจนบุรี จ.นครพนม และ จ.นราธิวาส
 
สำหรับศูนย์อำนวยการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ สตช. ซึ่งกำหนดจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันี้ (10 มิ.ย.) เพื่อทำหนเาที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะสามารถประสานงานกับตำรวจประเทศสมาชิกในอาเซียนให้กับรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งด้านความมั่นคง อาชญากรรมข้ามชาติและการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพในการรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว
 
 
ข้อมูล :  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของ          สตช./ www.thairath.co.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์