หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ทำความรู้จักกับ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting : AMM)

9 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4802)

โดย  พนารัช  ปรีดากรณ์
 
 
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting : AMM) เป็นองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) ที่เกี่ยวข้องกับเสาประชาคมการเมืองและความมั่นคง ในที่ประชุมนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนจะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางในระดับนโยบายและทำหน้าที่ทบทวนข้อตัดสินใจต่าง ๆ มอบนโยบายและโครงการให้คณะกรรมการประจำอาเซียนหรือคณะกรรมการอื่น ๆ ดำเนินการต่อไป โดยรัฐมนตรีต่างประเทศจะเป็นผู้ลงนามในความตกลงที่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของอาเซียน
 
หลังจากการประชุม AMM ในแต่ละปีจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา (Post Ministerial Conferences : PMC) ทั้งประชุมร่วมและแยกเป็นรายประเทศ เพื่อหารือในเรื่องความร่วมมือและความช่วยเหลือในโครงการต่าง ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนโยบายเกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ที่มีความสนใจร่วมกันกับประเทศคู่เจรจาดังกล่าว การประชุมทำขึ้นในทุกปี ดังเช่น AMM สมัยที่ 47 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นในช่วงวันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2557 ที่กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยวันที่ 5 สิงหาคม มีการประชุม AMM ซึ่งเรื่องสำคัญคือการติดตามและทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินมาตรการที่สำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียนในปี 2015 และคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนในช่วงหลังปี 2015
 
ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมแถลงถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมทั้งสามเสา ซึ่งถือว่ามีความคืบหน้า ทั้งนี้ เสาการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะเพิ่มความพยายามในการบรรลุมาตรการต่าง ๆ ที่ยังทำไม่เสร็จภายใต้ APSC Blueprint สำหรับเสาเศรษฐกิจอาเซียน การดำเนินงานได้เสร็จสิ้นไปถึงช่วงที่ 3 และกำลังยู่ในช่วงที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของแผนการจัดตั้ง AEC ในช่วงปี 2014 - 2015 มีความคืบหน้าในด้านโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง และในเสาสังคมละวัฒนธรรมมีความคืบหน้าไปตามแผนงานฯ ในอันที่จะนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 
หลังจากการประชุม AMM ในครั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้พบหารือกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) และเข้าร่วมการประชุมกับประเทศคู่เจรจา (อาเซียน+1) ได้แก่ประเทศจีน และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum : ARF) สำหรับในระดับอนุภูมิภาคมีการประชุมในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น ข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง และความร่วมมือมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
 
นอกเหนือจากการประชุม AMM แล้ว อาเซียนยังใช้เวทีของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา (Post Ministerial Conferences : PMC) เป็นกลไกผลักดันให้เกิดแนวทางร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ โดยในการประชุม PMC ครั้งนี้มีการให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงใหม่ในภูมิภาคเอเชียตามที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเป็นผู้เสนอ ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยเวทีนี้ในการขยายความร่วมมือไปยังคู่เจรจาประเทศอื่น ๆ ต่อไป
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์