หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
ระบบกฎหมายอินโดนีเซีย

9 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 11057)

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เก่าแก่ มีกฎหมายที่ใช้กันมาก่อนศตวรรษที่ 17 เป็นกฎหมายจารีตประเพณี (Customary Law) ที่แตกต่างจากจารีตประเพณีทั่วไป (Ordinary Customs) และหลักการตัดสินหลักสอดคล้องกับมติของคนส่วนใหญ่ (Consensus through Decision Making) ต่อมาตกเป็นเมืองขึ้นของดัตช์ หรือประเทศเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันมา 301 ปี ทำให้อินโดนีเซียได้รับอิทธิพลของกฎหมายอาณานิคมดัตช์ (Dutch Colonial Law) อย่างประมวลกฎหมายพาณิชย์ปี พ.ศ.2390 จนกระทั่งสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง และได้สร้างระบบกฎหมายแห่งชาติขึ้นมา ซึ่งยังมีรากฐานกฎหมายจากโรมัน-ดัตช์ (Roman-Dutch Law) และเนื้อหาใจความขยายโดยความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซีย และสร้างประมวลกฎหมายอาญาใหม่
 
อินโดนีเซียมีกฎหมายรัฐธรรมนูญครั้งแรกในปี พ.ศ.2488 และได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญได้แยกอำนาจการปกครองเป็น 3 ส่วน คือ อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการ โดยในส่วนของอำนาจตุลาการที่เป็นผู้รักษาความยุติธรรม โดยกฎหมายได้แบ่งการบริหารออกเป็น 3 ระดับ คือ
 
1.ศาลเขต (District Courts) ซึ่งเป็นศาลชั้นต้น (The Court of First Instance)
2.ศาลสูง (High Court) ซึ่งเป็นศาลอุทธรณ์ (The Court of Appeal)
3.ศาลสูงสุด (Supreme Court) หรือในอินโดนีเซียเรียกว่า "Mahkamah Agung” ซึ่งเป็นศาลฎีกา
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์