หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
มรดกโลก มรดกทางวัฒนธรรมของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

9 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 6409)
 
โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
 
หนึ่งในมาตรการของคุณลักษณะให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ การบรรจุค่านิยมร่วมและมรดกทางวัฒนธรรมในหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาการสื่อการสอนในเรื่องดังกล่าวด้วย มรดกทางวัฒนธรรมที่น่าจะให้เยาวชนอาเซียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา มีความรู้ มีความภาคภูมิใจร่วมกันในฐานะที่เป็นพลเมืองอาเซียน คือ มรดกโลกของอาเซียน เชื่อว่ามีเยาวชนอาเซียนจำนวนมากที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่าว่าแต่รู้ถึงขนาดว่าอาเซียนมีมรดกโลกกี่แห่ง อยู่ในประเทศไหนบ้าง เอาแค่คำถามสั้น ๆ ว่า มรดกโลกคืออะไร นักเรียน นิสิต นักศึกษาหลายต่อหลายคนก็ยังไม่สามารถตอบได้เลย
 
มรดกโลก (World Heritage) คือ สถานที่ อันได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เมือง ศิลปกรรม วัฒนธรรม โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) มรดกโลก เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของชนในชาติ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ปกป้องรักษาไว้ให้ตกทอดไปถึงคนรุ่นหลัง และเป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกเป็นเจ้าของร่วมกัน มรดกโลก แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 
1. มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage)
2. มรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage)
3. มรดกแบบผสมผสาน (Mixed Heritage)
 
            
 
 
                      
 
 
ในอาเซียนมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งหมด 36 แห่ง กระจายอยู่ตามประเทศสมาชิกต่าง ๆ ดังตาราง
 
 
 
จะเห็นได้ว่าในบรรดามรดกโลก 36 แห่ง ที่กระจายอยู่ตามประเทศต่าง ๆ ของอาเซียนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมถึง 22 แห่ง มรดกทางธรรมชาติ 13 แห่ง และเป็นมรดกผสมผสาน 1 แห่ง
 
เพื่อสนองตอบต่อมาตรการการบรรจุค่านิยมร่วมและมรดกทางวัฒนธรรมในหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาการสื่อการ สอนตามที่ได้ระบุไว้ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หนทางหนึ่งที่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนน่าจะดำเนินการได้ คือ การสร้างสารสนเทศสำหรับการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมทั้งหมดของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอาจจะทำเป็นเว็บไซต์รวมมรดกโลกทางวัฒนธรรมขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพื่อให้เยาวชนอาเซียนใช้ประโยชน์จากสารสนเทศดังกล่าว และใช้เป็นช่องทางส่งเสริมให้เยาวชนจากประเทศต่าง ๆ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดค่านิยมร่วมและมีความรู้สึกหวงแหนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของอาเซียน ในฐานะที่ตนเองเป็นพลเมืองของอาเซียนได้อีกด้วย
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์