หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว

9 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 9898)

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสปป.ลาวในปัจจุบันดำเนินไปอย่างราบรื่นใกล้ชิดบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยเกื้อกูล ได้แก่ ความใกล้ชิดทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการจัดงานฉลองวันครบรอบ 60 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2553 ซึ่งสถาปนาความสัมพันธ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ทั้งสองฝ่ายได้จัดกิจกรรมเพื่อฉลองสัมพันธไมตรีร่วมกัน ประเทศไทยและสปป.ลาว ได้ร่วมมือกันหลายด้านเช่น
 
-ด้านความมั่นคง ได้ร่วมการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย-ลาว โดยมีคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว (Joint Border Commission: JBC) เป็นกลไกกำกับดูแลการดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน สามารถจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมกันได้ 204 หลัก ซึ่งรับรองแล้ว 190 หลัก ระยะทางประมาณ 676 กิโลเมตร หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 96 สำหรับเขตแดนในแม่น้ำโขง ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ร่วมกันระหว่างไทยและสปป.ลาว
 
-ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไทยและสปป.ลาว ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารตั้งต้น มาตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2544 ปัจจุบันหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดไทยและสปป.ลาว มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และได้รับผลสัมเร็จในการสกัดกั้นการลักลอบค้าขายและการลำเลียงขนส่งยาเสพติดตามบริเวณชายแดน นำไปสู่การจับกุมนักค้ายาเสพติดที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
 
-ด้านการค้า ช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2556 (มกราคม-เมษายน) ไทยมีมูลค่าการค้ากับสปป.ลาว รวม 50,329.30 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งเป็นการส่งออกซึ่งมีมูลค่า 38,621.02 ล้านบาท การนำเข้าซึ่งมีมูลค่า 11,708.28 ล้านบาท ทำให้ประเทศไทยได้ดุลการค้ากับ สปป.ลาว เป็นมูลค่า 26,912.74 ล้านบาท จากการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-ลาว (JTC) มีการตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็น 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือ 240,000 ล้านบาท โดยประมาณ) ภายในปี พ.ศ.2558 ซึ่งในปี พ.ศ.2555 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 150,135.95 ล้านบาท
 
-ด้านการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ในปี พ.ศ.2556 (มกราคม-เมษายน) มีมูลค่ารวม 45,541.44 ล้านบาท โดยแบ่งการส่งออกเป็นมูลค่า 37,772.60 ล้านบาท ส่วนการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 7,768.84 ล้านบาท เป็นผลมาจากไทยมีการนำเข้าผักและของปรุงแต่งจากผัก ผลิตภัณฑ์สินแร่อื่นๆ ลวดและสายเคเบิ้ลที่หุ้มฉนวนจากสปป.ลาว เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าประเทศไทยและเป็นฝ่ายเกินดุลการค้าเป็นมูลค่า 30,003.76 ล้านบาท
 
-ด้านการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ.2553 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปสปป.ลาว 2.5 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวไทย 1.5 ล้านคน หรือ ร้อยละ 60 รองลงมา ได้แก่ เวียดนาม และจีน ในขณะที่มีนักท่องเที่ยวชาวสปป.ลาว มาไทย 655,034 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.63 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติในสปป.ลาว ร้อยละ 72 เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านประเทศไทย จึงไม่แปลกใจที่สถานการณ์ทางการเมืองภายในของไทยในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสปป.ลาว
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์