หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ญี่ปุ่นสนับสนุนประมงชายฝั่งสงขลา (อ่าน 80 คน)

1 มีนาคม 2014

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เผยว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนเงิน จำนวนทั้งสิ้น 3,073,000 บาท แก่ "ศูนย์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือประมงชายฝั่ง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา" ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย และอยู่ติดกับหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการนี้ คือ ตำบลคูขุด ตำบลท่าหิน และ ตำบลครองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีประชากรประมาณ 3,000 หลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เรือประมงเป็นปัจจัยสำคัญในการยังชีพสำหรับชาวบ้านในพื้นที่ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดโอกาสที่จะได้รับความรู้ และทักษะในการซ่อมแซมและต่อเรือ ขาดแคลนอู่ซ่อมและอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น นอกจากนี้ จำนวนช่้างซ่อมเรือยังมีน้อย และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทำให้การถ่ายทอดฝีมือสู่คนรุ่นหลังเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ โครงการนี้จึงได้ก่อสร้าง "ศูนย์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือ" และจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารศูนย์ รัฐบาลญี่ปุ่นคาดหวังว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้จะช่วยพัฒนาทักษะฝีมือของชาวประมง และเยาวชน และช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ชาวบ้าน รัฐบาลญี่ปุ่นยินโดให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยให้การสนับสนุนผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป. ที่มา : เดลินิวส์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์