หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประชาคมอาเซียน

8 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 51951)

ประเทศไทยมีบาทบาทสำคัญเป็นหนึ่งในห้าของสมาชิกผู้ได้ร่วมลงนามในเอกสารก่อตั้งอาเซียนที่เรียกว่า ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ปี พ.ศ.2510 (ค.ศ.1967) ที่กรุงเทพฯ และยังคงมีบาทบาทในอาเซียนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยไทยมีบทบาทในหลายด้าน เช่น
 
-เรื่องกฎบัตรอาเซียน ประเทศไทยมีบาทบาทสำคัญในการจัดทำกฎบัตรอาเซียน โดยได้ผลักดันประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาคมอาเซียนระหว่างการยกร่างจนปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียน เช่น
 
1.การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
2.การให้อำนาจเลขาธิการอาเซียนติดตามและรายงานการปฏิบัติตามความตกลงของรัฐสมาชิก
3.การจัดตั้งกลไกสำหรับการระงับข้อพิพาทต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
4.การระบุให้ผู้นำเป็นผู้ตัดสินว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอย่างรุนแรง
5.การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอื่นในการตัดสินใจ หากไม่มีฉันทามติ
6.การให้ความสำคัญกับการส่งเสริม การปรึกษาหารือระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบผลประโยชน์ร่วม ซึ่งทำให้มีการตีความหลักการห้ามแทรกแซงกิจการภายในอาเซียนยึดมั่นอยู่ให้มีความยึดหยุ่นมากขึ้น
7.การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียน เพื่อให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
8.การเปิดช่องทางให้อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภาคประชาสังคมมากขึ้น
9.การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนปีละ 2 ครั้ง จัดตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือในแต่ละเสาหลัก และการมีคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชุมของอาเซียน
 
กฎบัตรอาเซียนได้เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประเทศไทยได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนและที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภพ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ได้รับรองปฏิญญาชะอำ-หัวหิน ว่าด้วยแผนงานสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเวียนในทั้ง 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558
 
-เรื่องความมั่นคง ประเทศไทยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมสนับสนุนให้มีการประกาศ ปฎิญญากำหนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง (Zone of Peace,Freedom and Neutrality หรือ ZOPFAN)
 
-เรื่องเศรษฐกิจ ไทยร่วมจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund-AIF) ทั้งมีเป้าหมายจะออกพันธบัตรที่ธนาคารกลางสามารถถือเพื่อเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศได้ และในระหว่างช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชียครั้งที่ 15 โดยไทยจะลงทุนในกองทุน AIF จำนวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 450 ล้านบาท) โดยจะแบ่งเป็น 3 งวด งวดละ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 150 ล้านบาท) ซึ่งจะเบิกจ่ายจากงบประมาณ และจะต้องจ่ายเงินงวดแรกภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 (ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2555) และงวดที่ 2 และ 3 ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 ตามลำดับ
 
นอกจากเรื่องต่างๆ ข้างต้นแล้ว ประเทศไทยยังมีบทบาทในการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network หรือ AUN) ในปี พ.ศ.2538 โดยจัดตั้งศูนย์การทำงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีส่วนผลักดันมติสำคัญ อย่างการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียน (ASEAN Vision) ให้ครอบคลุมความร่วมมือด้านการเมืองและสังคมของอาเซียน และได้เห็นชอบให้จัดตั้งมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) ขึ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ของอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ฯลฯ
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์