หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ระบบการศึกษาเมียนมา

8 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 5802)

กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ของเมียนมา เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาของประเทศ มี 6 หน่วยงานในสังกัด คือ
 
สำนักงานอัตรากำลังคน (Office Staff)
สำนักงานอุดมศึกษา (Department of Higher Education)
สำนักงานการศึกษาพื้นฐาน (Department of Basic Education)
สำนักงานคณะกรรมการภาษาเมียนมา (Department of Myanmar Language Commission)
สำนักงานคณะกรรมการการสอบของเมียนมา (Department of Myanmar Board of Examinations)
สำนักงานการวิจัยการศึกษาเมียนมา (Myanmar Education Research Bureau)
 
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระบบ 5 : 4 : 2 ดังนี้
-ประถมศึกษา 5 ปี (อนุบาลปี 1 ปี และประถม 4 ปี)
-มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี
-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี
 
สำนักงานอุดมศึกษา (Departments of Higher Education) ได้จัดระบบงาน โดยแบ่งความรับผิดชอบย่อยออกเป็น 2 หน่วยงานตามภูมิประเทศ คือ ภาคเหนือของประเทศ (Upper Myanmar) ตั้งอยู่ที่มัณฑะเลย์ และภาคใต้ของประเทศ (Lower Myanmar) ตั้งอยู่ที่ย่างกุ้งมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 174 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลกระทรวงศึกษาธิการโดยกระจุกตัวอยู่ในรัฐ 2 รัฐ คือ มัณฑะเลย์ (37 แห่ง) และย่างกุ้ง (35 แห่ง) นอกจากนี้ ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอื่นด้วย เช่น โรงเรียนแพทย์ (Medical Schools) จะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (Technological Universities) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
 
สำนักงานการศึกษาพื้นฐานของเมียนมาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางนโยบายและบริหารการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งการฝึกหัดครู แต่เดิมนั้นเป็นระบบบริหารซึ่งรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง ต่อมาได้มีการกระจายอำนาจการบริหารออกไปสู่ระดับรัฐและหัวเมืองต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการศึกษานั้นๆ เป็นผู้ควบคุมดูแลและประสานงาน รัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณของทุกโรงเรียน โดยนักเรียนจะเสียค่าเล่าเรียนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเมียนมา พยายามที่จะจัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ แต่ยังมีปัญหาที่ไม่สามารถจัดหาอาคาร สถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนในบางท้องที่ได้ รัฐบาลเมียนมาได้ตั้งเป้าหมายที่จะให้มีโรงเรียนอย่างน้อยหนึ่งแห่งในทุกหมู่บ้าน
 
สำนักการเทคโนโลยีเกษตรและอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานที่ดูแลจัดการศึกษาด้านเกษตรกรรม พณิชยกรรม วิศวกรรมเครื่องกล การประมง คหกรรม และการฝึกหัดครูทางด้านช่างเทคนิค
 
สำนักงานอุดมศึกษาทำหน้าที่วางแผนนโยบายและดำเนินการด้านอุดมศึกษาของประเทศ จัดการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยใน 3 เมืองสำคัญ คือ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง มัฑฑะเลย์ และเมาะลำไย นอกจากนี้ ยังมีสถาบันเทคโนโลยีที่จัดการศึกษาวิชาชีพระดับสูงใช้เวลาในการศึกษา 4-6 ปี ตามลักษณะวิชาอีกด้วย การเรียนการสอบมีทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมียนมาที่กำลังเปลี่ยนแปลง
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์