หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดประชุมสภาบรรณารักษ์อาเซียน

5 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1552)

 
กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ"ความมุ่งหวังอาเซียน : ห้องสมุดเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ 11 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
 
วันนี้( 4 มิ.ย.) ที่หอสมุดแห่งชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวการจัดการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 10-13 มิ.ย.2558 ว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยได้กำหนดหัวข้อ เรื่อง "ความมุ่งหวังอาเซียน : ห้องสมุดเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน” ซึ่งจะเป็นการเปิดโลกทัศน์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การพัฒนาวงการห้องสมุดอาเซียนอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมกว่า 800 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักสารสนเทศจากสมาคมห้องสมุด หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่างๆ นักวิชาการด้านสารสนเทศ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศสมาชิกสมทบ ได้แก่ ติมอร์-เลสเต และในการนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 11 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
 
นายวีระ กล่าวว่า "ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนผู้ประกอบวิชาชีพบรรณารักษ์ เนื่องจากเป็นงานที่ดูล้าสมัย ไม่ก้าวล้ำตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นเราจำเป็นต้องหาทางผลิตบุคลากรเพิ่ม และจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีการสืบค้นภายในห้องสมุด หอสมุดแห่งชาติให้ทันสมัย โดยการจัดทำระบบการสืบค้นออนไลน์ในรูปแบบการจัดเก็บหนังสือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้วธ. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บท เรื่องการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลหนังสือ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ให้คนไทยหันมาอ่านหนังสือให้มากขึ้น โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาในเร็วๆ นี้ "นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวจะแบ่งเป็น 8 หัวข้อย่อย ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อาเซียน ความร่วมมือของห้องสมุดในอาเซียนเพื่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดกับความรับผิดชอบต่อสังคม การศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และการฝึกอบรม บทบาทและความร่วมมือของห้องสมุดต่อการพัฒนาห้องสมุด ห้องสมุดกับสังคมการอ่านอาเซียน การอนุรักษ์และการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพบรรณารักษ์ รวมทั้งการปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอบทความวิชาการในฐานะตัวแทนประเทศอาเซียนถึง 300 รายการ ซึ่งจะทำให้การประชุมมีข้อมูลด้านห้องสมุดในภาพรวมของอาเซียนอย่างครบถ้วน เพื่อให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ในการพัฒนาได้ในบริบทของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศกาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานห้องสมุด” นำเสนอพระราชประวัติ บทพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับประเทศอาเซียน พระมหากรุณาธิคุณต่อห้องสมุดในประเทศไทย การรวบรวมบรรณนิทัศน์หนังสือพระราชนิพนธ์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจัดแสดงการจารใบลาน และหนังสือออนไลน์ ด้วย
 
โดย www.dailynews.co.th
  

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์