หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ

5 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2982)

โดย  พนารัช  ปรีดากรณ์
 
 
ประเด็นแรงงานข้ามชาติเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันของอาเซียน ซึ่งมีความเกี่ยวพันกันทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านสิทธิมนุษยชน การรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2015 จะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศเป็นจุดเปราะบางที่ต้องเฝ้าระวัง ทั้งที่เดิมปัญหานี้ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การเกิดประชาคมอาเซียนอาจเป็นความหวังหนึ่งในด้านนี้ที่จะเกิดความตกลง กติกาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นร่วมกันในอาเซียน
 
การประชุมหารือระหว่างรัฐบาลไทยกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในไทย (Human Rights Dialogue between the Royal Thai Government and the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) on Migrant Workers) จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 โดยมีผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือ ภายหลังการหารือ คณะผู้แทน AICHR ได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดกับหน่วยงานภาคปฏิบัติของไทยในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้บริการด้านสุขภาพและการศึกษาแก่แรงงานข้ามชาติและบุตรหลานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เช่น การประกันสุขภาพถ้วนหน้า การอบรมและส่งเสริมทักษะ การเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการคุ้มครองสวัสดิการอื่น ๆ รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ
 
สำหรับการดำเนินงานของประเทศไทยด้านแรงงานต่างด้าวนั้น นับเป็นเรื่องหนึ่งที่ได้รับแรงกดดัน จากการที่มีจำนวนแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่ในประเทศประมาณ 3 ล้านคน ส่วนหนึ่งคือประมาณ 1.8 ล้านคน เข้ามาทำงานโดยผ่านกระบวนการจัดส่งแรงงานระหว่างรัฐบาล ภายใต้บันทึกความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ปรากฏว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการแรงงาน จึงยังคงมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาทำงานในประเทศอย่างผิดกฎหมาย รัฐบาลไทยมีแนวทางจัดการและแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติที่พยายามให้เป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติมากขึ้น โดยเริ่มจากการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติให้มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของไทย บนพื้นฐานและหลักมนุษยธรรม เพื่อการนี้ รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service Centres) ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงศูนย์ประสานงานแรงงานประมง และผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาด้านแรงงานอื่น ๆ
 
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติ อาทิ การให้บริการด้านสาธารณสุข การให้คำแนะนำด้านกฎหมาย การจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานของแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น พร้อมกันนั้นได้ให้ข้อเสนอแนะต่ออาเซียนว่าควรร่วมกับ AICHR ในการศึกษาแนวโน้มของแรงงานข้ามชาติเพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาในอนาคต
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์