หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ระบบสาธารณสุขฟิลิปปินส์

5 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 9732)

ระบบสาธารณสุขฟิลิปปินส์
 
การให้บริการสาธารณสุขของฟิลิปปินส์มีพื้นฐานมาจากระบบการแพทย์ตะวันตก โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการแพทย์สมัยใหม่ของตะวันตกกับการแพทย์แบบโบราณ คือ การใช้ยาสมุนไพรและความเชื่อทางศาสนาที่มีมาแต่โบราณ โดยมีการปรับปรุงอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 5 อันดับแรกของสาเหตุการเสียชีวิตในฟิลิปปินส์ คือ โรคหัวใจ โรคอุดตันของหลอดเลือดในสมอง เนื้องอก ปอดบวม และวัณโรค และ 5 อันดับแรกของสาเหตุการป่วย ประกอบด้วย การติดเชื้อเฉียบพลันทางระบบหายใจ ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ความดันโลหิตสูงและอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
 
รัฐบาลของฟิลิปปินส์มีการปฏิรูปสาธารณสุข โดยตั้งเป้าหมายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 (The National Objectives for Health 2011-2016) เป้าหมายโดยรวม คือ การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของระบบสุขภาพในการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพ มีการตอบสนองที่ดีขึ้น และมีกลยุทธ์ 3 ข้อ ดังนี้
 
1. การป้องกันความเสี่ยงทางการเงินตามการขยายตัวของโปรแกรมการประกันสุขภาพแห่งชาติ การลงทะเบียน และการส่งมอบผลประโยชน์
2. การปรับปรุงการเข้าถึงโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ และอำนวยความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาล
3. ความสำเร็จของการดูแลด้านสาธารณสุขสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหวรรษ (The Millennium Development Goals-MDGs)
 
สำหรับข้าราชการฟิลิปปินส์ยังมีระบบประกันสังคมของข้าราชการเรียกว่า GSIS (Government Service Insurance System) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2480 ข้าราชการจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ข้าราชการที่เป็นสมาชิกจะออกเงินส่วนหนึ่งและหน่วยงานออกให้อีกส่วนหนึ่ง ในส่วนของพนักงานเอกชนก็มีการประกันสังคมให้เช่นกัน คือ SSS (Social Security System) ซึ่งจัดขึ้นในปี พ.ศ.2491 ปัจจุบันการประกันสังคมด้านสุขภาพของ GSIS และ SSS ได้รวมเข้ามาอยู่กับบรรษัทการประกันสุขภาพของฟิลิปปินส์ (Philippine Health Insurance Corporation-Phil Health) เพื่อให้การบริการที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับของการประกันทั้งของพนักงานรัฐและพนักงานเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับระดับเงินเดือน ซึ่งอยู่ระหว่างเงินเดือนตั้งแต่ 1,000 เปโซ จนถึง 12,000 เปโซขึ้นไป นายจ้างต้องจ่ายค่าประกันให้ตั้งแต่ร้อยละ 50-70 หรือประมาณ 608 เปโซต่อเดือน ส่วนพนักงานจ่ายเงินค่าประกันตั้งแต่ร้อยละ 30-50 หรือประมาณ 400 เปโซต่อเดือนค่าชดเชยขึ้นอยู่กับประเภทของการประกัน ซึ่งมีตั้งแต่การประกันการคลอดบุตร การเสียชีวิตธรรมดา การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ พิการการตกงาน การหย่าร้าง การเจ็บป่วย การเกษียณอายุ การประกันสุขภาพ การประกันภัยต่างๆ เป็นต้น
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์