หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
แผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน (ASEAN Communication Master Plan (ACMP))

5 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 8695)
 

                                 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และวางพื้นฐานของแผนการสื่อสารก่อนวาระการครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ครบ 50 ปี ในปี 2560 สำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมกับคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน และคณะทำงานภายใต้สามเสาหลัก (Sectoral Bodies) ได้ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน (ASEAN Communication Master Plan (ACMP) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสารของอาเซียน โดยเปิดตัวครั้งแรกในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers Meeting) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งต่อมาผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนได้นำเสนอแผนแม่บทดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th Meeting of the ASEAN Senior Officials Responsible for Information : SOMRI) ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2558 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเป็นการแจ้งเวียนให้หน่วยประสานงานหลักของคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รับทราบร่วมกัน
 
แนวคิดหลักของแผนแม่บทฯ คือ ASEAN : A Community of Opportunities หรือ อาเซียน : ประชาคมแห่งโอกาส เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความรู้สึกของการเป็นพลเมืองอาเซียนที่จะเปิดรับโอกาสจากทั้งภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก สำหรับเป้าหมายหลักของแผนแม่บทการสื่อสารอาเซียนคือ การนำเสนอข้อเท็จจริงผ่านรูปแบบการสื่อสารที่กระตุ้นความสนใจและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างชัดเจน รวมไปถึงการนำเสนอให้ประชาชนทราบว่า ประชาคมอาเซียนมีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากการรวมตัวของประชาคมอื่น ๆ
 
แผนแม่บทฯ นี้จะกำหนดทิศทางและแนวทางยุทธศาสตร์การสื่อสารของทั้งสามเสาหลักซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปตามขอบข่ายการดำเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม แผนแม่บทฯ จะครอบคลุมการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ที่มีอยู่ไปจนถึงสื่อสังคมออนไลน์ (social media) สื่อออนไลน์ (electronic media) และการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 15 ประเภท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก 8 กลุ่มได้แก่ บุคคลทั่วไป สตรีและเด็ก เยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรประชาสังคม (CSO) ผู้มีบทบาทในสังคม (key influencer) และสื่อมวลชน
 
แผนแม่บทดังกล่าวได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารของหน่วยงานทั้งสามเสาหลักภายใต้ระยะเวลาดำเนินการก่อนและหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
 
1. แนวคิดหลัก
ASEAN : A Community of Opportunity อาเซียน : ประชาคมแห่งโอกาส
 
2. กลุ่มเป้าหมายหลักและแนวทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
1) ประชาชนทั่วไป
แนวทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
- สร้างความตระหนักรู้ ความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น
- พัฒนาความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน (ASEAN Connectivity) และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
- เน้นการนำเสนอตัวอย่างเชิงบวกจากการเป็นประชาคมอาเซียนที่มาจากเหตุการณ์จริง
- นำเสนอการบรรเทาสาธารณภัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
 
2) สตรีและเด็ก
แนวทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
- สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองภายใต้แผนแม่บทด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint)
- ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการอาเซียนด้านความคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก รวมถึงปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
- เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองมารดาและสิทธิของมารดาที่ต้องประกอบอาชีพระหว่างเลี้ยงดูบุตร
 
3) เยาวชน
แนวทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
- เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความร่วมมืออาเซียนด้านเยาวชนซึ่งถือเป็นอนาคตของภูมิภาค
- บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
- ส่งเสริมความรู้เรื่องโอกาสในประชาคมอาเซียนในหมู่เยาวชน
- พัฒนาแนวคิดของเยาวชนอาเซียนให้ตระหนักถึงการรวมตัวเป็นประชาคมเดียว
- นำเสนอสิทธิประโยชน์ในการจ้างงานและการศึกษาหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
4) หน่วยงานภาครัฐ
แนวทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
- เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของภูมิภาค
- นำเสนอผลกระทบเชิงบวกของการสนับสนุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น อันมาจากการเป็นประชาคมอาเซียน
- เน้นถึงข้อดีต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียน เช่น ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงอันมาจากนโยบายการค้าเสรี
 
5) ภาคธุรกิจ
แนวทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
- สร้างองค์ความรู้ที่เป็นแบบแผนชัดเจนเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบโดยตรงจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- สร้างความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบทางธุรกิจ
- พัฒนาความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
- พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต่อระบบเศรษฐกิจโลก
- ยกระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อธุรกิจแต่ละประเภทอันเป็นผลจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
- เน้นการนำเสนอประสบการณ์ความสำเร็จมทางธุรกิจในประชาคมอาเซียนและในประเทศสมาชิกอาเซียน
 
6) องค์กรประชาสังคม (Civil Society Organization)
แนวทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
- พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและหลักการเรื่องความเท่าเทียมกัน
- เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งภายในและภายนอกประชาคม
- ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลเพื่อช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงิน
- ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
 
7) ผู้มีบทบาทในสังคม
แนวทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและหลักการว่าด้วยความเท่าเทียมกัน
 
8) สื่อมวลชน
แนวทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
- ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน
- ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง และสังคมวัฒนธรรมภายใต้ประชาคมอาเซียน
 
3. ระยะเวลาการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2560
 
4. รูปแบบกิจกรรมตามแผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน (Communication Integration Initiatives)
1) การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Celebrating the Establishment of ASEAN Community) เนื่องจากวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียน (ASEAN Day) 8 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันเสาร์ การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับองค์กร รูปแบบกิจกรรมควรมุ่งเน้นการใช้สื่อที่เข้าถึงประชาชนในวงกว้างโดยการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์และสื่อแขนงอื่น ๆ ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศสามารถจัดกิจกรรมขนาดใหญ่แบบหลายวันที่นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน รวมถึงจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบทางการหรือพิธีชักธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาสำหรับสำนักเลขาธิการอาเซียน จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นพิเศษ ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา โดยจะเชิญผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมพิธีและถ่ายทอดสดในประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ
 
2) ปีแห่งกิจกรรม : ประชาคมอาเซียน 2558 (A Year of Activities : ASEAN Community 2015) การนำเสนอข้อมูลจะต้องครอบคลุมไปยังประเด็นที่ยังไม่เคยมีการจัดทำข้อมูลเผยแพร่มาก่อน อาทิ ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงและประชาคมสังคมวัฒนธรรม ซึ่งประชาชนทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบถึงประโยชน์และข้อดีจากกิจกรรมภายใต้ประชาคมดังกล่าว นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงและมีเนื้อหาน่าสนใจ โดยอาจเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดับชุมชน การสร้างเครือข่ายระหว่างสื่อมวลชน การหารือระหว่างภาคเอกชน การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ การประกวดเล่านิทาน กิจกรรมผ่านสื่ออนไลน์ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคอาเซียน
 
3) โครงการโฆษกอาเซียน (Spokesperson Programme) สำนักเลขาธิการอาเซียนจะเป็นผู้จัดโครงการโฆษกอาเซียน โดยจะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาคัดสรรผู้แทนเป็นโฆษกด้านอาเซียนของประเทศ อย่างน้อย 1 คน จาก 1 ประเทศ และผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อรับการฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ในการเป็นโฆษกด้านอาเซียน ที่จะมีขึ้นในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2558 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุน ASEAN Integration Fund (JAIF)
 
4) โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแขนงหลัก (Traditional Mass Media Programme) จากผลการสำรวจของสำนักเลขาธิการอาเซียนพบว่า ในการส่งเสริมความตระหนักรู้ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ผ่านมา สื่อประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ สี่อประเภทวิทยุและโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการอาเซียนเสนอแนะให้มีการส่งเสริมศักยภาพของสื่อประเภทอื่น ๆ ได้แก่ สื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารทั้งภาษาประจำชาติและภาษาอังกฤษในรูปแบบของการผลิตบทความรายสัปดาห์ในแง่มุมต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียนเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ซ้ำเดิม นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังสามารถจัดทำป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ที่มีเนื้อหาน่าสนใจและจดจำได้ง่ายทั้งในเมืองหลวงและต่างจังหวัด
 
5) กิจกรรมการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ (Online Communications Initiative) ในรอบปีที่ผ่านมา มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากมายเพื่อรองรับความต้องการในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เรื่องความถูกต้องสอดคล้องของข้อมูล ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงควรมีการสำรวจเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนของตนในด้านความครบถ้วน สมบูรณ์ และความเหมาะสมของเนื้อหา ไปจนถึงการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ค้นหาข้อมูล
 
6) โครงการความร่วมมือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Engagement Programme) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้แก่ facebook, flickr, google+, Instagram, LinkedIn, Tumblr, Twitter, YouTube ประเทศสมาชิกอาเซียนควรขยายกลุ่มผู้เข้าชม พัฒนารูปแบบและข้อมูลที่นำเสนอ รวมถึงมอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับอาเซียนเป็นผู้ดูแล ตอบข้อซักถาม จัดกิจกรรม และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าชม
 
7) การบรรจุเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอน (Education Curricula Initiative) ประเทศสมาชิกอาเซียนควรมีการสอนสาขาวิชาอาเซียนศึกษาในระดับอุดมศึกษาและพัฒนาความร่วมมือในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) นอกเหนือจากการบรรจุเข้าในหลักสูตรแล้ว ควรมีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการสำหรับเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการให้ความรู้อนาคตหลังสำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสที่มาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
8) การสนับสนุนจากบุคคลที่สามและการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ (Third Party Advocate and Commentators Initiative) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกเพื่อความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ASEAN Public Relations Association หรือคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการพบปะ พูดคุย รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญให้ประชาชนและหน่วยงานภายนอกรับทราบผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเสาเศรษฐกิจได้จัดกิจกรรมลักษณะนี้ในกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงานอื่น ๆ สามารถพิจารณาขยายผลในประเด็นสิทธิมนุษยชน สวัสดิการสังคม การศึกษา หรือสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน
 
9) การพัฒนาเนื้อหารายการ (Content Development Programme) หน่วยงานต่าง ๆ สามารถมอบหมายหน่วยงานภายในให้รับผิดชอบในการกำหนดประเด็น ในการส่งต่อข้อมูลไปยังประชาชนผ่านการพูดปากต่อปากหรือการเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ทั้งในภาษาอังกฤษ ภาษาประจำชาติ และภาษาถิ่น โดยสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบการเล่าเรื่องผ่านสื่อของหน่วยงานหรือการแชร์ข้อมูลให้หน่วยงานอื่น เพื่อให้ข้อมูลเป็นที่รับทราบกันในวงกว้าง
 
10) การประชุมสัมมนา (Conference and Speaker Platforms) สำนักเลขาธิการอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยได้เสนอให้มีการจัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมอาเซียนเพื่อให้ผู้สนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนรับทราบถึงการจัดกิจกรรมซึ่งกันและกัน
 
11) สำรวจความตระหนักรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับอาเซียน (Polling of ASEAN Awareness and Favourability) แผนแม่บทนี้กำหนดให้ประเทศสมาชิกประเมินผลความพึงพอใจและสำรวจถึงประสิทธิผลในการส่งเสริมความตระหนักรู้อย่างเป็นระบบเพื่อประเมินความคืบหน้าและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามแผนแม่บทไปจนถึงปี 2560
 
12) กิจกรรมพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน (Special Planning Initiative : ASEAN’s 50th Anniversary) เพื่อเป็นการประกาศถึงโอกาสในการครบรอบการก่อตั้งอาเซียน 50 ปี จะมีการเสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนประกาศให้วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดทำการ โดยจะมีการหารือในคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อเสนอรับการพิจารณาจากประเทศสมาชิกต่อไป
 
13) กระบวนการสื่อสาร (Organisation of the Communications Function) เพื่อให้มีการพัฒนากระบวนการสื่อสาร ประเทศสมาชิกสามารถดำเนินกิจกรรมเชิงรุก (outreach activities) สำนักเลขาธิการอาเซียนเองจะจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชนสำหรับบุคลากรและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน
 
14) แผนการสื่อสารในสามเสาหลักและกิจกรรมตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Pillar Communications and ASEAN Connectivity Communications Initiatives) เสาหลักในแต่ละเสา (ระดับภูมิภาค) ภายใต้ ASEAN Community Councils (ACC) จัดทำแผนการสื่อสารประจำปี (Annual Communication Plan) โดยในแผนดังกล่าวจะต้องบรรจุกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนเข้าไว้ด้วย เพื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบสามเสาหลักในแต่ละประเทศจะรับไปดำเนินการจัดทำแผนการสื่อสารในระดับประเทศต่อไป
 
15) กิจกรรมด้านการสื่อสารในประเทศสมาชิกอาเซียน (AMS Communications Initiatives) แผนแม่บทฯ สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารระดับชาติ (communication strategies) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สนับสนุนแนวคิดหลัก อาเซียน : ประชาคมแห่งโอกาส
 
 
6. การประเมินและติดตามผล การสำรวจความพึงพอใจและประเมินผลควรเปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยประเมินจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก คุณภาพของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ จำนวนการสื่อสารผ่านสื่อทั้งออนไลน์และสื่อประเภทอื่นๆ เป็นต้น การติดตามประเมินผลจะช่วยให้สามารถเห็นพัฒนาการของการดำเนินงานได้ อีกทั้งยังเป็นเหมือนกระดานคะแนนของการดำเนินงานเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมแห่งโอกาสของอาเซียนอีกด้วย
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์