หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
กรอบความร่วมมืออาเซียน + 3 (ASEAN Plus Three Cooperation: APT): ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินบางประการ

4 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 8083)

โดย  เติมธรรม  สิทธิเลิศ
 
 
กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งชุมชนเอเชียตะวันออก (East Asian Community) โดยใช้อาเซียนและกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
 
ผู้นำของประเทศภาคีสมาชิกได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเอเชียตะวันออกฉบับที่ 2 (Second Joint Statement on East Asia Cooperation : Building on the Foundations of ASEAN Plus Three Cooperation) พร้อมกับเห็นชอบให้มีการจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน (ASEAN+3 Cooperation Work Plan [2007-2017]) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระยะยาว และผลักดันให้เกิดชุมชนอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือใน 5 ด้าน ได้แก่
 
1. ด้านการเมืองและความมั่นคง
2. ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน
3. ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ด้านสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา
5. ด้านการส่งเสริมกรอบการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ และกลไกต่าง ๆ ในการติดตามผล
 
แผนความร่วมมือดังกล่าวทั้ง 5 ด้านนี้ถือเป็นการประสานความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศในเอเชียตะวันออกมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลให้มีประชากรของภาคีสมาชิกรวมทั้งสิ้นมีจำนวนมากกว่า 2,000 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรวมกันถึง 9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และยอดเงินสำรองต่างประเทศรวมกันถึง 3.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ความร่วมมือฯ นี้ เป็นความตกลงซึ่งครอบคลุมหลายด้านได้แก่ ด้านสังคมและการเมือง ด้านการเงินและเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพัฒนาที่ยั่งยืน และด้านสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนา แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะด้านการเงินและเศรษฐกิจพอสังเขป
 
ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและเศรษฐกิจภายใต้ความตกลง APT
ทางด้านการเงิน มีมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation : CMIM) เพื่อเป็นกลไกลช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาคที่มีวงเงิน 240,000 ล้านเหรียญสหรัฐ อีกทั้งจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office : AMRO) เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมิน ติดตามสภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคและสนับสนุน CMIM นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานค้ำประกันสินเชื่อและการลงทุน (Credit Guarantee and Investment Facility : CGIF) มีลักษณะเป็นกองทุนอยู่ภายใต้กำกับดูแลของธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) มีวงเงินเริ่มต้น 700 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นการสนับสนุนการออกพันธบัตรของภาคเอกชนตามมาตรการริเริ่มตลาดพันธบัตรแห่งเอเซีย (Asian Bond Market Initiative : ABMI)
 
สำหรับความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ด้านการท่องเที่ยว มีการจัดทำแผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 2013 - 2017 ที่ครอบคลุมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะ การตลาดและการส่งเสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวล่องเรือ และการสื่อสารวิกฤติการท่องเที่ยว
 
2. ด้านการเกษตรและป่าไม้ กำหนดกรอบการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียน+3 (APT Cooperation Strategy (APTCS) Framework) ซึ่งมีการดำเนินการเรื่องระบบสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR) ระบบข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหารอาเซียน (ASEAN Food Security Information System : AFSIS) และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาพลังงานชีวภาพ (ASEAN Plus Three Comprehensive Strategy on Food Security and Bio-energy Development : APTCS-FSB)
 
3. ความร่วมมือด้านพลังงาน มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพ การใช้ข้อมูลร่วมกันและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศภาคีสมาชิกถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือที่มากขึ้น การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
 
4. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม มีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมุ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดทำแนวทางกลยุทธ์รายประเทศด้านการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของอาเซียน (ASEAN Integrated Water Resource Management (IWRM) Country Strategy guidelines
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์