หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
อาเซียน-อินเดีย

4 มิถุนายน 2015

อาเซียน-อินเดีย
 
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-อินเดีย เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยเป็นความสัมพันธ์อย่างรอบด้านในฐานะหุ้นส่วน โดยมีเอกสารความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน-อินเดีย เพื่อสันติภาพ ความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Properity) กำหนดแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในด้านเมือง เศรษฐกิจ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งกองทุนอาเซียน-อินเดีย (ASEAN India Fund) เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินความร่วมมือต่างๆ ด้านการเมืองและความมั่นคง อินเดียได้เข้าเป็นภาคีสัญญามิตรไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) เมื่อปี พ.ศ.2546 และรับรองแถลงการณ์ร่วมกับอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากล และเข้าเป็นสมาชิกของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในปี พ.ศ.2548
 
ด้านเศรษฐกิจ ได้มีการลงนามร่วมกันในกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอย่างรอบด้านในปี พ.ศ.2546 ซึ่งครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้าบริการ การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจสาขาต่างๆ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2553
 
ด้านสังคมและการพัฒนา อินเดียให้ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาและลดช่องว่างในอาเซียน โดยจัดตั้งศูนย์อบรมภาษาอังกฤษและศูนย์ฝึกอบรมผู้ประกอบการในประเทศกัมพูชา ลาว       เมียนมา และเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีการตั้งกองทุน ASEAN-India Green Fund เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการส่งเสริมการปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค
 
 
 
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์