หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย

3 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 15496)

ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย
 
ในอดีตหมู่เกาะต่างๆ เหล่านี้ ที่ประกอบขึ้นเป็นประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นรัฐเดียว แต่เรียกแยกกันไปตามอาณาจักร เช่น มะตะรัม ศรีวิชัย สิงหสารี มัชฌปาหิต หรือเรียกตามกลุ่มชน เช่น ชวา มาตุรา บาหลี จนกระทั่งชาวดัตช์ได้เข้ามาปกครองแต่เดิมหมู่เกาะต่างๆ ของอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินเดียทั้งด้านการค้าและวัฒนธรรม ทำให้ได้อิทธิพลทางด้านความเชื่อของศาสนาฮินดูและพุทธ จนกระทั่งอิทธิพลของศาสนาอิสลามได้เข้ามาแทนที่ในศตวรรษที่ 13
 
ในศตวรรษที่ 15 อินโดนีเซียเริ่มเป็นที่สนใจของชาวยุโรป เนื่องจากเป็นแหล่งเครื่องเทศ ชาวโปรตุเกสและสเปนได้เริ่มเข้ามาในภูมิภาคช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่16 และโปรตุเกสได้ยึดครองติมอร์ตะวันออกเป็นอาณานิคม ทั้งยังเป็นช่วงที่มีการจัดตั้งบริษัทดัตช์ อีสอินเดีย หรือ Vereniging Oost Indische Compagnie-VOC ที่ใช้วิธีการเข้าไปมีอิทธิพบเหนือผู้ปกครองท้องถิ่น และ     ในพ.ศ. 2145 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาปกครองอินโดนีเซียในฐานะอาณานิคมของดัตช์
 
ต่อมาในพ.ศ. 2342 หลังจากรัฐบาลฮอลันดาเข้าควบคุมกิจการบริษัท VOC รัฐบาลฮอลันดาก็ได้เข้าปกครองอินโดนีเซียในรูปแบบอาณานิคม ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เกิดกระแสชาตินิยมในอินโดนีเซียต่อต้านการปกครองของเจ้าอาณานิคม
 
ในพ.ศ. 2485 ญี่ปุ่นมีชัยชนะเหนือบริษัทดัตช์ อีสท์ อินเดีย และได้เข้าปกครองอินโดนีเซียระยะหนึ่ง หลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงคราม กลุ่มชาตินิยมนำโดย ซูการ์โน และฮัตตา ได้ประกาศอิสรภาพให้แก่อินโดนีเซียในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2488 อย่างไรก็ตาม    ยังมีการต่อสู้กันระหว่างอินโดนีเซียกับดัตช์  ซึ่งพยายามกลับมาปกครองอินโดนีเซียในฐานะเจ้าอาณานิคม  จนกระทั่งวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2488 ดัตช์จึงได้ยอมมอบเอกราชคืนให้แก่อินโดนีเซียอย่างสมบูรณ์
 
อินโดนีเซียได้ขยายเขตแดนของประเทศ 3 ครั้ง ได้แก่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2506 ภายหลังจาก Dutch New Guinea หรือ Irian Jaya ในปัจจุบันได้รับเอกราช อินโดนีเซียได้ประกาศผนวกดินแดนในเดือนกันยายน พ.ศ.2512 ต่อมาในปีพ.ศ.2518-2519 อินโดนีเซียได้บุกเข้ายึดครองและผนวกดินแดนติมอร์ตะวันออกซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส และได้ประกาศผนวก    ดินแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐอินโดนีเซียในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2519 แต่ประชาคมระหว่างประเทศไม่ยอมรับการอ้างสิทธิเหนือติมอร์ตะวันออกของอินโดนีเซีย จนทำให้สหประชาชาติได้เข้ามามีบทบาทดำเนินการให้ติมอร์ตะวันออก (สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต) กลายเป็นประเทศอิสระเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2545
 
ในเดือนเมษายน 2525 นานาชาติได้ประกาศให้การยอมรับการอ้างอธิปไตยเหนือพื้นที่ทะเล ซึ่งเชื่อมเกาะต่างๆ ของอินโดนีเซียเข้าด้วยกันทำให้อินโดนีเซียสามารถประกาศให้พื้นที่ทะเลเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศได้ในปี 2526
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์