หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
คุณลักษณะหลักของข้าราชการไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 5352)

คุณลักษณะหลักของข้าราชการไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
1.การพัฒนาข้าราชการให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด ปัจจัยสำคัญคือตัวข้าราชการเองจะต้องตระหนักถึงความสำคัญ และภาคราชการจะต้องสร้างการรับรู้ให้ข้าราชการทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดแนวทางการสร้างความพร้อมให้ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสามารถสรุปเนื้อหาได้ดังนี้
 
- เน้นการสร้างความตระหนักรู้ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและข้าราชการระดับปฏิบัติการ
- การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างความพร้อมให้กับบุคลากร ประกอบด้วย ความรู้ที่เกี่ยวกับข้อมูลประเทศ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประชาคมอาเซียนในเชิงลึก และข้อมูลประเทศไทยในประชาคมอาเซียน
- พัฒนาทักษะที่จำเป็นของบุคลากรภาครัฐใน 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านกฎหมาย และทักษะการกำหนดมาตรฐานและการสร้างเครื่องมือทางข้อตกลงระหว่างประเทศ
- สร้างทัศนคติที่จำเป็นของบุคลากรภาครัฐ
- สร้างสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรภาครัฐ
 
2.ทัศนคติที่จำเป็นของบุคลากรภาครัฐ 2 ด้าน
 
1) ทัศนคตินานาชาติ
เป็นการปรับทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐในฐานะผู้แทนของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศศาสนาอิสลามเหมือนมาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไน ในขณะเดียวกัน สปป.ลาว เวียดนาม ยังมีอุดมคติแบบสังคมนิยมดังนั้นความคิดต่างกันจึงเป็นรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจแบบยอมรับความต่างที่อยู่ร่วมกันได้ และการปรับทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศสมาชิกและประชาคมอาเซียนของกันและกัน ทั้งการเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียนที่มีความกลมเกลียวต่อกัน
 
2) ทัศนคติการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียว
เนื่องจากบุคลากรภาครัฐยังเห็นว่างานในส่วนอาเซียน คือ ภารกิจที่นอกเหนือภารกิจหลักของตนเอง รู้สึกเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นจากงานประจำทำให้มาตรฐานการบริการของภาครัฐมีความแตกต่างกัน มีหลายมาตรฐานขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ให้บริการ ดังนั้น จึงควรมีการปรับทัศนคติในการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
 
 
 
 
 
 
3.คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรภาครัฐ 7 ด้านในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน)
 
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
คือ การทำงานที่เน้นเป้าหมายแบบบูรณาการ มีทั้งบทบาทในเชิงรุกและเชิงรับ โดยมียุทธศาสตร์ร่วมของทุกหน่วยงาน และคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของภูมิภาคเช่นกัน
 
2) การทำงานเป็นทีม
เนื่องจากส่วนใหญ่ยังมีการทำงานแยกส่วน และทำงานเฉพาะตามโครงสร้างของระบบราชการ ไม่ก้าวก่ายกัน ทำให้ขาดการทำงานแบบบูรณาการ ดังนั้นการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์นั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การประสานงานระหว่างกระทรวง การรายงานสถานการณ์ให้ทราบระหว่างกระทรวง และการกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีอาเซียนได้
 
3) การมีองค์ความรู้
คือ มีองค์ความรู้ในเชิงลึกที่ครบถ้วนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกในแง่ของโครงสร้างองค์การยุทธศาสตร์ ข้อมูลพื้นบานของประเทศสมาชิก วัฒนธรรม สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน การมีองค์ความรู้เชิงลึกในแง่ยุทธศาสตร์ของชาติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายอาเซียนเชิงลึก นอกจากนี้ต้องมีความรู้ในด้านการเจรจา การประชุม รวมถึงข้อกฎหมาย
 
4) การมีความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการทำงาน
อีกทั้งเข้าใจและสามารถปรับใช้วิธีการทำงานในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากลระดับภูมิภาคได้จริง
 
5) ความเป็นนานาชาติ
บุคลากรมีความเปิดกว้างทางความคิด มีทักษะที่ยืดหยุ่น และคล่องตัวในบริบทนานาชาติ
 
6) ความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator)
ได้แก่ บุคลากรที่มีสมรรถนะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากข้อตกลงประชาคมอาเซียน ทั้งในและต่างประเทศอย่างรู้เท่าทัน
 
7) การมีภาวะผู้นำเชิงรุก
คือ การที่บุคลากรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการนำภาคส่วนอื่นของสังคมให้เกิดความตระหนัก และเข้าถึงผลประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ภาครัฐสามารถบทบาทเชิงรุกในการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์สูงสุด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของประเทศได้
4.การเตรียมความพร้อมกำลังคนภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นแนวทางในการพัฒนากำลังคนภาครัฐ
 
คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค์สู่การรวมตัวของประชาคมอาเซียน
 
-มีความเป็นนานาชาติ
-มีความเป็นมืออาชีพ
-มีความเป็นผู้สนับสนุน
 
มีความเป็นนานาชาติ
-มีทัศนะเชิงบวกต่ออาเซียน และประชาคมอาเซียน
-มีทัศนคติต่อประเทศสมาชิกในลักษณะ "ภูมิภาคนิยม” มองว่า "คนในประชาคมอาเซียนคือ พลเมืองของภูมิภาค มีความเท่าเทียมกัน และต้องพึ่งพากัน”
-มีความรู้ และเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
-มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับการสนทนา เจรจาต่อรองการเขียนข้อกฎหมาย การจัดทำข้อเสนอโครงการ การเข้าใจคำศัพท์เฉพาะการเข้าใจภาษาของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในตะเข็บชายแดน
-มีทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ รู้เป้าหมายในการเจรจา รู้ข้อมูลเชิงลึกของคู่เจรจา รู้เทคนิคการเจรจา และเข้าใจสถานการณ์
-มีทักษะด้านการประชุมนานาชาติระดับสากล (ประเด็น เป้าหมาย ภาษา และการจัดทำบันทึกการประชุม)
-มีทักษะในการอ่าน และเข้าใจข้อตกลง กฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายของประเทศสมาชิก รวมทั้งการปรับใช้กับบริบทของไทย
 
มีความเป็นมืออาชีพ
-ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดเป้าหมายร่วมกัน
-มีการสั่งสมความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอาเซียน และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญนั้นๆ ให้แก่เพื่อนร่วมงาน
-มีขั้นตอนการทำงานที่โปร่งใส ได้มาตรฐาน มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
-มีจิตสำนึกของการทำงานเป็นทีม มีการสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนและประเทศสมาชิก
-มีความเข้าใจ และสามารถกำหนดมาตรฐานการทำงานที่เป็นสากล
 
มีความเป็นผู้สนับสนุน
-มีภาวะผู้นำเชิงรุก โดยมียุทธศาสตร์ในการนำภาคส่วนต่างๆ ของสังคมให้ตระหนัก และเข้าใจเรื่องอาเซียนและประชาคมอาเซียนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดำเนินบทบาทเชิงรุกในการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการแข่งขันได้ตามพันธะกรณี
 
-เข้าใจความต้องการของภาคเอกชนและประชาชน พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากข้อตกลงของประชาคมอาเซียน สามารถให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานระดับสากลโปร่งใส คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์