หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
อาเซียนจะพลิกโฉมอย่างไรหลังเป็น AEC ในปี 2558

28 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3927)
 
 
อาเซียนจะเกิดการรวมกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ที่สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ รวมถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ภายใต้กรอบกฎเกณฑ์และกติกาที่ตกลงกัน ได้แก่

(1) การค้าภายในอาเซียนไม่มีกำแพงภาษีระหว่างกัน

(2) การค้าระหว่างอาเซียนจะคล่องตัวเพราะมีการอำนวยความสะดวก ทางการค้าและลดขั้นตอนพิธีการศุลกากร ผ่านระบบ ASEAN Single Window ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านการค้าและการขนส่งสามารถผ่านขั้นตอนการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเอกสารหลักฐานพร้อมกัน ณ จุดที่ยื่นใบขนสินค้า

(3) ผู้ส่งออกสามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) ควบคู่ไปกับการใช้ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน (Form D) ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการนำร่องในประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยซึ่งจะขยายต่อไปยังอาเซียนทุกประเทศภายในปี 2558

(4) มีฐานข้อมูลการค้าอาเซียน (ASEAN Trade Repository: ATR) ซึ่งสามารถสืบค้นอัตราภาษี มาตรการที่มิใช่ภาษี กฎแหล่งกำเนิดสินค้าและกฎระเบียบทางการค้าต่างๆ ได้บนเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการอาเซียนภายในปี 2558

(5) นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ้นในธุรกิจบริการสาขาต่างๆ ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 และลดเลิกข้อจำกัด/อุปสรรคในการให้บริการทุกรูปแบบตามกรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)

การค้าและการลงทุนมีบรรยากาศเสรีมากขึ้น จากการลด/เลิกข้อจำกัดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคทาง การค้า การลงทุน โดย

(1) เปิดเสรีการลงทุน คุ้มครองการลงทุน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการลงทุน ครอบคลุมธุรกิจ 5 ภาค ได้แก่ เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และภาคการผลิต รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องตามกรอบความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA)

(2) ปรับประสานนโยบายการแข่งขัน และทรัพย์สินทางปัญญา

- มีเส้นทางคมนาคมขนส่งสามารถเชื่อมโยงถึงกันหมดในอาเซียน ช่วยลดต้นทุนทางโลจิสติกส์ในภูมิภาค อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน

- มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกที่เสมอภาคยิ่งขึ้นช่วยลดช่องว่างระหว่างกัน ทำให้กำลังซื้อของประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้น ขยายโอกาส การส่งออกและการลงทุนของไทย

- มีการเชื่อมโยงกับประเทศภายนอกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศคู่เจรจาของอาเซียนได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย อาเซียนจะเป็นภูมิภาคเปิด มีการขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยทำ FTA กับประเทศนอกภูมิภาค เป็นการเพิ่มโอกาสการค้าและการลงทุนมากยิ่งขึ้น

 

โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์