หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย

(จำนวนคนอ่าน 1624)

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้จัดประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ณ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนระดับสูงที่ได้รับผลกระทบจำนวน 17 ประเทศ  ผู้แทนจากประเทศผู้สังเกตการณ์ 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง ผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ผู้ช่วยข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และผู้แทนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอและมาตรการด้านต่างๆ ดังนี้

มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิตผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ตกค้างอยู่กลางทะเล ที่ประชุม ยืนยันว่า IOM และ UNHCR สามารถเข้ามาช่วยเหลือในการระบุและคัดกรองผู้ที่ต้องได้รับความคุ้มครอง โดยเฉพาะสตรี เด็ก และผู้เยาว์ และควรแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อระบุตำแหน่งของเรือที่บรรทุกผู้โยกย้ายถิ่นฐานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ประเทศต่างๆควรให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม รวมทั้งการระดมทรัพยากรและการแสวงหาทางออก ทั้งการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามและการส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง
 
ด้านการป้องกันการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ การลักลอบขนคน และการค้ามนุษย์ ที่ประชุมย้ำในการขจัดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละประเทศอย่างเข้มงวด ส่วนความร่วมมือในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ควรใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime - UNTOC)
 
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังพิจารณาสนับสนุนการเปิดช่องทางการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก เพื่อสร้างโอกาสในการจ้างแรงงาน

สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอและพัฒนาพื้นที่เสี่ยง ที่ประชุมเห็นควรยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่เสี่ยง โดยให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมการค้าและการลงทุน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและความรู้สึกปลอดภัย การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐาน 

ในการประชุมครั้งนี้ สหรัฐฯ ได้ให้เงินช่วยเหลือจำนวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อตอบสนองคำขอรับการสนับสนุนของ IOM และออสเตรเลียให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ รัฐยะไข่และเมืองค็อกซ์บาซาร์ จำนวน 5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย นอกจากนั้น ญี่ปุ่นจะเพิ่มเงินสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วย

นอกจากนี้ประเทศผู้เข้าร่วมประชุมเห็นควรขยายผลการประชุมนี้ต่อไปในเวทีและกรอบการประชุมที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on transnational Organized Crime - AMMTC) และกรอบกระบวนการบาหลี ซึ่งกำหนดจะจัดการประชุมรัฐมนตรีครั้งต่อไปภายในปี 2558 นี้
 
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 17 ประเทศได้แก่ อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย บังกลาเทศ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน ลาว มาเลเซีย เมียนมา นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม และไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์