หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
ลักษณะประชากรเวียดนาม

28 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 16875)

ลักษณะประชากรเวียดนาม
 
เวียดนามมีประชากรทั้งหมด ณ ปี 2557 จำนวน 93.4 ล้านคน มากเป็นอันดับสามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เป็นอันดับ 13 ของโลก
 
ชาวเวียดนามมีสัญชาติเวียดนามมากกว่า ร้อยละ 86 เป็นเชื้อชาติขิ่น (Khin) หรือเวียด (Viet) นอกนั้นเป็นชนกลุ่มอื่นๆ อีก 53 เชื้อชาติ กระจายอยู่ตามเทือกเขาและที่ราบสูง
 
ชาวเวียดนามส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนา แต่นับถือลัทธิต่างๆ ถึงร้อยละ 80.8 นอกจากนั้นมีการนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ร้อยละ 9.3 คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 6.7 ฮัว เฮา (Hua Hao) ร้อยละ 1.5 Cao Dai ร้อยละ 1.1 คริสต์โปรแตสแทนท์ ร้อยละ 0.5 และอิสลามร้อยละ 0.1
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์