หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของไทยมีแนวโน้มดีขึ้น

26 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 7720)
 

       

 
โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
 
ในกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ได้ระบุไว้ว่าภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ในคุณลักษณะ A. การพัฒนามนุษย์ ประเด็นความร่วมมือ A2. การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ยังได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางธุรกิจระหว่างประเทศในสถานที่ทำงานไว้อีกด้วย
 
แน่นอนว่า ไทยย่อมไม่ใช่ประเทศที่มีความพร้อมในเรื่องนี้มาก่อน ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษกันตั้งแต่การศึกษาขั้นปฐมจนถึงระดับอุดมศึกษาก็ตาม สาเหตุที่ประชาชนไทยมีปัญหาเรื่องทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอาจจะเป็นเพราะว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยมักเน้นไปที่หลักการใช้ภาษามากกว่าการเน้นไปที่การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาราชการและไม่ใช่ภาษาที่คนส่วนใหญ่ใช้กันในชีวิตประจำวัน
 
จากปัญหาข้างต้นทำให้เมื่อมีการสำรวจทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศต่าง ๆ ครั้งใด ประเทศไทยมีคะแนนรั้งท้ายประเทศต่าง ๆ มาโดยตลอด เช่น การสำรวจของ Education First (EF) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่เชี่ยวชาญเรื่องการฝึกอบรมภาษา การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา หลักสูตรการศึกษาเชิงวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเป็นองค์กรที่จัดอันดับประเทศจากความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้ดัชนีวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency Index : EF EPI)
 
ซึ่งจากรายงานผลการจัดอันดับ ปี ค.ศ.2011 จากที่มีการสำรวจทั้งสิ้น 44 ประเทศ ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของไทยมีค่าดัชนีเท่ากับ 39.41 อยู่ในระดับที่มีความสามารถต่ำมาก (Very Low Proficiency) เป็นอันดับที่ 42 จาก 44 ประเทศ และยิ่งกว่านั้นยังมีการเผยแพร่ข่าวสารในโลกออนไลน์ตามสื่อต่าง ๆ ที่ตอกย้ำอีกว่าในกลุ่มอาเซียนเองไทยยังมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่มความสามารถต่ำมากอีกเช่นกัน คือ เวียดนาม (ค่าดัชนี 44.32) และกัมพูชา (ค่าดัชนี 42.77)

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีพัฒนาการด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษบ้างหรือไม่ เมื่อไปดูรายงานผลการจัดอันดับขององค์กรเดียวกัน ปี 2014 พบว่า มีการสำรวจความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็น 63 ประเทศ (จากที่เคยสำรวจไว้ 44 ประเทศ ในปี ค.ศ.2011) โดยผลการสำรวจครั้งล่าสุดนี้ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 48 มีค่าดัชนีเพิ่มขึ้นจาก 39.41 เป็น 47.79 และยังคงอยู่ในระดับมีความสามารถต่ำมาก (Very Low Proficiency) เช่นเดิม แต่มีค่าดัชนีสูงกว่ากัมพูชา (ค่าดัชนี 38.25) ซึ่งลดลงจากรายงาน ปี ค.ศ. 2011 ในขณะที่เวียดนามซึ่งมีค่าดัชนีเพิ่มขึ้นจาก 44.32 เป็น 51.57 เปลี่ยนไปอยู่ในระดับความสามารถต่ำ (Low Proficiency) แล้ว และอยู่ในอันดับที่ 33 จาก 63 ประเทศ
 
  
 
ถึงแม้ว่าไทยจะยังจัดอยู่ในกลุ่มความสามารถต่ำมากเหมือนเดิมก็ตาม แต่เมื่อดูจากค่าดัชนีที่เพิ่มขึ้นแล้วมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าในอีก 1 - 2 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะหลุดออกไปสู่กลุ่มที่มีความสามารถต่ำซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ดีขึ้น แม้ว่ายังจะไม่ได้มาตรฐานสากลก็ตาม นอกจากนี้ ในรายงานปี ค.ศ. 2014 มีข้อมูลที่พอจะให้ความมั่นใจในระดับหนึ่งได้ว่า ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของไทยจะดีขึ้นเรื่อย ๆ คือ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีของประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2007 เป็นต้นมา ซึ่งพบว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ดังแผนภาพที่ 1

ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อดูข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงดัชนีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของไทยในระหว่างปี ค.ศ. 2011 - 2014 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่มีการพัฒนาอย่างชัดเจน ดังแผนภาพที่ 2
 
จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นว่าแนวโน้มความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศไทยมีทิศทางดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เชื่อได้ว่าอีกไม่เกิน 1 - 2 ปีนับจากนี้ ค่าดัชนีความสามารถของไทยน่าจะไม่ต่ำกว่า 50 และยกระดับไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้
 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าค่าดัชนี้ที่กล่าวถึงนี้มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าไทยควรจะพัฒนาภาษาอังกฤษเพียงเท่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากการใช้ภาษาอังกฤษให้มีความสามารถในระดับสากลนั้นควรต้องมีค่าดัชนีอยู่กลุ่มระดับปานกลาง (Moderate Proficiency) หรือระดับสูง (High Proficiency) ต่อไปตามลำดับ ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะช่วยได้เป็นอย่างดีแล้ว การศึกษาด้วยตนเองของประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถพัฒนาตนเองได้ทั้งทักษะการอ่าน การฟัง การเขียน และแม้กระทั่งการพูด ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนไทยมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาตรฐานต่อไป
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์