หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

25 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2693)
 

                                                

 
โดย สันติพจน์ กลับดี
 
 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่งคือความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละประเทศ เนื่องจากการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างทั่วถึงทัดเทียมกัน ได้ฝึกการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย ฝีกการสืบค้น การคัดเลือก การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเขียน การบันทึก การถ่าย การจัดเก็บ การเผยแพร่ในระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ และสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว จากการเรียนรู้แบบเดิมที่มีครูเป็นแหล่งความรู้เดียว มาเป็นการมีแหล่งความรู้ที่หลากหลายที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายโยงใยกันทั่วโลก ยิ่งประเทศมีความพร้อมในด้านนี้มากเท่าใดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนจากการศึกษาที่มีเพียงความรู้ไปสู่ระดับการปฏิบัติ การแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น จะยิ่งง่ายกว่าการเรียนรู้แบบเดิม
 
ในประเด็นด้านความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละประเทศ World Economic Forum ได้จัดทำ "ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (The Networked Readiness Index : NRI)” และโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ซึ่งประกอบด้วยดัชนีย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่
1. สภาพแวดล้อม/ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
2. ความพร้อมทางด้านเครือข่าย รวมถึงความพร้อมของบุคลากรที่จะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย แบ่งเป็นความพร้อมของประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ และภาครัฐ
 
3. ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ผลการจัดอันดับดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี ค.ศ. 2014 เป็นดังตาราง
 
 
จากตารางจะเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างกันมาก สำหรับปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยเลื่อนอันดับขึ้นมาค่อนข้างมากนั้นเนื่องจากประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้มากขึ้น ประกอบการกับเปลี่ยนความเร็วในการเชื่อมต่อจากระบบ 2G เป็น 3G ที่แม้ว่าจะเปลี่ยนระบบหลังประเทศเพื่อนบ้าน แต่การมีอัตราการเปลี่ยนแปลงจากใช้บริการจาก 2G เป็น 3G ของประชาชนที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้อันดับของประเทศไทยค่อนข้างดีขึ้นมาก
 
สำหรับประเทศที่ยังขาดความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเห็นได้ชัด เช่น กัมพูชา ลาวและเมียนมา มีความจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนในประเทศตนเองมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แต่ละประเทศยังต้องจัดการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนของตนเองอย่างทั่วถึงด้วย ไม่เช่นนั้นแล้วการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ในด้านการศึกษาอาจจะไม่สามารถเทียบเท่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหรือกับประเทศนอกกลุ่มได้
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์