หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
ลักษณะประชากรสิงค์โปร์

25 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 15987)

ลักษณะประชากรสิงค์โปร์
 
ประเทศสิงคโปร์มีจำนวนประชากร 5,567,301 คน อัตราการเติบโตของประชากรร้อยละ 1.68
 
รัฐบาลสิงคโปร์วางแผนจะเพิ่มจำนวนประชากร เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2573 สิงคโปร์อาจจะมีประชากรกว่า 6.9 ล้านคน โดยเป็นชาวสิงคโปร์แท้ๆ ครึ่งหนึ่ง ขณะที่จำนวนแรงงานและนักศึกษาจากต่างชาติจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 38 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 28 ของประชากรเท่านั้นในปัจจุบันรัฐบาลสิงคโปร์ต้องเผชิญกับปัญหาสภาพสังคมผู้สูงอายุและต้องพึ่งพาแรงงานหนุ่มสาวจากต่างชาติมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงออกนโยบายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เริ่มจากการทุ่มงบประมาณกว่า 2 พันล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ (ราว 48 พันล้านบาท) เพื่อกระตุ้นการแต่งงานและการสร้างครอบครัว สนับสนุนนโยบายทางเศรษฐกิจ สร้างงานให้กับผู้มีการศึกษาระดับสูง และรักษามาตรฐานสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยให้อยู่ในระดับสูงที่สุด
 
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ประกอบด้วยชาวจีนร้อยละ 76 ชาวมาเลย์ร้อยละ 13.7 ชาวอินเดียร้อยละ 8.4 และอื่นๆ ร้อยละ 1.9
 
ส่วนในด้านศาสนานั้น ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีศาสนาประจำชาติ เพราะให้เสรีภาพประชาชนเลือกนับถือศาสนาได้เอง ปัจจุบัน ได้แก่ พุทธร้อยละ 42.5 อิสลามร้อยละ 14.9 คริสต์ร้อยละ 14.6 เต๋าร้อยละ 8.5 ฮินดูร้อยละ 4 อื่นๆ ร้อยละ 0.7 และไม่นับถือศาสนาร้อยละ 14.5
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์